Digitalk&A1 Awards: Дентална клиника "Д-р Парушева" подобри услугите си с 3D печат и дигитален работен процес

Александър Главчев
2142 прочитания

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Предлагане на дентални услуги в същия ден чрез 3D принтиране и изцяло дигитален работен процес в дентална клиника "Д-р Парушева"

Възложител: Дентална клиника "Д-р Парушева"

Изпълнител: "Дентатехника" ЕООД, СП "Консулт" ЕООД

Дата на стартиране/дата на приключване: 01.05.2021 / 15.09.2021

Бюджет на проекта: 73 883 лева

Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards

Здравеопазването и в частност неговата дигитализация и ефективност са сред основните теми както в обществото, така и в инвестиционната общност (само фондовете за рискови инвестиции в САЩ и Европа са вложили през първата половина на 2021 г. 47,2 млрд. долара срещу 50,4 млрд. долара за цялата 2020 г. и 34,5 млрд. долара за цялата 2019 г - източник Silicon Valley Bank. (2021). VC Dollars and Deals By Healthcare Sectors US and Europe ). Според анализ на PwC на Е-Health Index на Polityka при средна стойност на индекса за ЕС от 4,6 стойността за България е 0,5 (източник: Healthcare outcomes and expenditure in Central and Eastern Europe - a review, June 2021).

Инвестициите в изцяло дигитална работа позволяват на една не голяма клиника да може да предложи дигитални услуги на нивото на която и да е топ клиника, намираща се в Лондон, Ню Йорк, Цюрих или Берлин. Това споделят от дентална клиника "Д-р Парушева", където от 2021 г. предлагат услуги в същия ден (same day dentistry) чрез 3D принтиране и изцяло дигитален работен процес.

Две са основните предизвикателства, отчетени от клиниката по време на изпълнението на проекта. На първо място е "пречупването" на съзнанието и получаване на необходимите обучения. "Поставяме на първо място пречупването на съзнанието, че дигитализацията не е просто модерна дума, а начин на мислене, обяснява д-р Даниела Парушева. "Това мисленe изисква време да се породи (изследване на международните тенденции в денталната медицина и посещения в западни дентални клиники), обучение за работа с последните дигитални технологии и софтуери и постигане на твърда вяра, че това е единственият правилен път за стратегическо развитие в денталната медицина."

Едва след това е възможно да се тръгне по този път. А това се оказа толкова огромно предизвикателство, защото практически няма къде да се види в България. Следващото огромно предизвикателство, след като решихме твърдо да тръгнем по пътя на пълна дигитализация на работните процеси, беше обучението. Оказа се, че такова в България почти липсва. Ето защо трябваше да се търсят и посещават курсове в чужбина и дигитални клиники в чужбина. Не сме посочили набавянето на финансиране като предизвикателство, колкото и то да е изключително важно. "Още от самото начало ни беше ясно, че то може да бъде осъществено единствено чрез лични спестявания и лични потребителски кредити", посочва Парушева. "Немислимо беше да се финансира по друг начин подобна иновативност в България, която не можеш да пипнеш и не може да послужи като адекватно обезпечение за банките."

Цели и бюджет

Целта на проекта е да се предоставят дентални услуги от последно поколение на българските пациенти, познати в света под наименованието "same day dentistry" (дентални услуги в същия ден). Бюджетът се състои от няколко елемента и е на обща стойност 73 883 лева. Той включва дигитален орален скенер, CAD/CAM дентален софтуер, компютърен хардуер, обучение на персонал и 3D принтер с периферия.

"За да се разбере, че инвестицията е огромна по своя мащаб, тя трябва да се постави в перспектива", коментира д-р Даниела Парушева. "Обичайното оборудване на дентален кабинет се ограничава до стоматологичен юнит, който дори от един от най-реномираните немски производители на дентално оборудване, чисто нов, е на стойност 30 000 лева."

Дефинирането на стратегията е на базата на т.нар. Балансирани оценъчни карти (Balanced Scorecard):

  • Финанси - Не по-лоша себестойност, респективно печалба на предлаганите услуги в сравнение с аналоговия начин на работа.
  • Клиенти - По-бърза и качествена услуга за пациентите. По-добра информираност на клиентите за целия процес на лечение и очакваните резултати.
  • Процеси - изцяло дигитален работен протокол, позволяващ и проследимост на постигнатите резултати.
  • Човешки ресурси - Набиране и обучение на персонал, който да работи изцяло с дигитални работни процеси. Постигане на по-голяма удовлетвореност на персонала чрез повишаване неговата квалификация, което го поставя на световно ниво по отношение на качеството на работния процес.

Аудиторията, към която се насочихме, така дефинирайки стратегията си, бяха младите професионалисти. Хора, които ценят времето си и, които в своята работа, също работят по световни стандарти - независимо като предприемачи или служители в компании. Те не се притесняват да отделят време, за да се информират какви са тенденциите, проверяват предоставената им информация и са взискателни както към качеството на предоставената услуга, така и към предвидимостта на резултатите от манипулацията. Не на последно място, те ценят времето си, а именно спестяването на много време за пациентите е в основата на стратегията ни - дентални услуги в същия ден.

Иновации и креативност

Изграждането на изцяло дигитален работен процес в денталната медицина означава, че всичко което се извършва като дейности се базира на последните технологии налични в света. Изграждането на необходимата дигитална инфраструктура пък дава възможност усвояването на последващи технологии да бъде по-гладко и по-бързо. Например, октомври 2021 г. беше представена платформата 3shape unite за дигитални клиники. Въвеждането на тази платформа в работния процес ни отне практически само времето за инсталация - няколко часа. Това обаче ни дава възможността за свързване с лаборатории по цял свят и една коронка (или мост), може да бъде изработена в Дания, Норвегия, Германия или САЩ и поставена на пациента в България. Или може да бъде направен хирургичен водач за поставяне на импланти, използвайки работния процес на Straumann в Швейцария и швейцарският имплант да бъде поставен в България, по същия начин и със същите материали, както в Лозана например.

По същия начин може да се каже, че се получи и внедряването на 3D принтирането. Технологията бе закупена и протоколите за работа с нея бяха въведени в клиниката. Когато се появи материал, който позволяваше принтирането на постоянни коронки и съответно реализирането на дентални услуги в същия ден, останалото беше просто закупуването на материала и обучението за последващата обработка на принтираната коронка. Напълно естествена следваща стъпка се явява и телемедицината (нашият следващ проект) и виртуалното обучение на лекари от следващите ни дигитални клиники чрез очилата за добавена реалност. При изцяло дигиталния работен процес и чрез инвестицията в такива очила, практически цялата налична информация е достъпна за денталния лекар, който работи с пациента и отдалечено разположеният такъв.

Ефективност и резултати

"Резултатите далеч надминаха очакванията ни", отбелязват от клиниката. "Това може би се дължеше в известна степен и на това, че бяхме консервативни по отношение на залаганите цели, а и може би защото това са все още твърде нови технологии в областта на денталната медицина, където няма широко споделени резултати от работата им." В четирите направления, формулирани в стратегията, резултатите са, както следва:

  • Финанси - при поставена цел за не по-лоша себестойност, респективно печалба на предлаганите услуги в сравнение с аналоговия начин на работа е постигната 19% по-ниска себестойност и 2,3 пъти по-добра печалба. За да бъде още по-коректно сравнението, трябва да се посочи още, че при работата със зъботехник, за да се получи коронката същия ден, нейната цена нараства 2,5 пъти.
  • Клиенти - поставената цел е за по-бърза и качествена услуга за пациентите. По отношение на бързината са налице два показателя - по-краткото времетраене за пациента и по-малкото клинично време за денталния лекар. Времето за получаване на коронка е намалено от средно две седмици до общо час и половина, а клиничната работа (престоят на пациента на зъболекарския стол) - от три часа на 33 минути, т.е. над пет пъти по-малко.
  • По отношение на качеството определянето е по-трудно, тъй като е трудно да се определи какъв точно е измерителят, както и поради факта, че тук няма независима статистика. По по данни на клиниката процентът грешки при аналоговия начин на работа е минимум 10-15%, като често това дори няма отношение към опитността на денталните лекари. Става ограничения на самите материали и начина на работа. Например силиконът, с който се взима аналогов отпечатък, се свива във времето между взимането и транспорта до зъботехника. Възможно е и просто зъболекарят и зъботехникът да имат различни разбирания за дебелина на корона, цвят и т.н. При дигиталния начин на работа е постигнат нулев процент грешки. "Образно казано, когато коронката е готова, тя просто прави "клик" на зъба. Това, разбира се, няма нищо общо с майсторството на денталния лекар. Просто и CAD/CAM софтуерът, и скенерът, и 3D принтерът работят с допуски в микрони."
  • Процеси - краткото описание на резултатите е, че е постигнат изцяло дигитален работен протокол. Това не е свързано само с изработването на коронки, а по-скоро с обезпечаването на изцяло дигитална инфраструктура. Тя започва прегледа, нанасяне в електронно пациентско досие, през използването на дигитален ренген и прехвърляне данните в цифров формат, дигитална 3D екстра орална фотография, дигитално 3D интраорално сканиране, дигитална обработка на информацията в CAD/CAM софтуера и стига до последната стъпка - дигиталното 3D принтиране. Всичко това дава възможност за проследяване на целия процес и обсъждане с пациента на всяка стъпка и на очаквания резултат, както и сравнение преди-след.
  • Персонал - проведените обучения, както в самата клиника, така и в чужбина за денталния лекар, са показали, че персоналът цени изключително много повишаването на своята квалификация. Отчетено е повишаване, както неговата удовлетвореност, така и на вероятността за неговото напускане. Развити са и възможности за кариерно израстване с доразвиване на стратегията и в други направления на денталната медицина.

Въздействие и перспективи

"Въздействието на дигиталната дентална медицина можем да илюстрираме най-вече по поведението на пациентите. Предвид факта, че сме първопроходци в тази сфера, пациентите ни не бяха виждали и дори чували за възможностите, предоставяни от дигиталната дентална медицина, а още по-малко за дигитални услуги в същия ден. Интересното беше, че още след първата процедура, те се държаха така и имаха изисквания все едно винаги са получавали подобно лечение", споделя Парушева. По думите ѝ възможността още същия ден пациентът си тръгне с коронка без чакане седмици наред и усещайки как след направата на коронката тя просто прави клик и след двадесет минути е циментирана, първоначално ги изненадва много. Още на следващата процедура обаче те вече си планират времето единствено и само като лечение, което се извършва за по-малко от ден. "Бързината, качеството и огромното спестяване на време наистина промениха мисленето на пациентите за това какви могат да бъдат денталните услуги. Още след първоначалното стартиране на работата по изцяло дигитален работен процес изпъкнаха огромните му предимства, както сме демонстрирали и в изложеното дотук. Нещо повече, създадената дигитална инфраструктура предполагаше и по-бързото и по-лесно внедряване на други услуги от дигиталната дентална медицина."

Разширяването е в две посоки - разработване на нови услуги и започване изграждането на други клиники, които да ги предлагат. По отношение на другите услуги са закупени и внедрени два нови модула на CAD/CAM софтуера - имплантологичен и ортодонтски. Това дава възможност на клиниката да предоставя услуга за ортодонтия чрез прозрачни шини (clear aligners) и имплантология с хирургични водачи. И двете са съпроводени с 3D принтиране на шини и респективно хирургични водачи. След презентиране на наши колеги и партньори на постигнатите резултати малко изненадващо за нас беше желанието им веднага да получат франчайз за изграждане на подобна клиника.

В напреднала фаза са разговори за изграждане на два франчайза по модела на дентална клиника "Д-р Парушева" - един в провинцията и един в София. Предвид факта, че обучението на лекарите, които ще работят по този нов дигитален начин, е по-различно от обичайното обучение, това е наложило стартирането и на друг проект - въвеждането на очила за добавена реалност в процеса на обучение. Така обучението и следенето първоначално на работата на денталните лекари в провинцията например може да се осъществява на принципите на телемедицината от разстояние.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Предлагане на дентални услуги в същия ден чрез 3D принтиране и изцяло дигитален работен процес в дентална клиника "Д-р Парушева"

Възложител: Дентална клиника "Д-р Парушева"

Изпълнител: "Дентатехника" ЕООД, СП "Консулт" ЕООД

Дата на стартиране/дата на приключване: 01.05.2021 / 15.09.2021

Бюджет на проекта: 73 883 лева

Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards

Здравеопазването и в частност неговата дигитализация и ефективност са сред основните теми както в обществото, така и в инвестиционната общност (само фондовете за рискови инвестиции в САЩ и Европа са вложили през първата половина на 2021 г. 47,2 млрд. долара срещу 50,4 млрд. долара за цялата 2020 г. и 34,5 млрд. долара за цялата 2019 г - източник Silicon Valley Bank. (2021). VC Dollars and Deals By Healthcare Sectors US and Europe ). Според анализ на PwC на Е-Health Index на Polityka при средна стойност на индекса за ЕС от 4,6 стойността за България е 0,5 (източник: Healthcare outcomes and expenditure in Central and Eastern Europe - a review, June 2021).

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК