Pixabay.com
StockSnap

Digitalk&A1 Awards ’23: МОСВ внедрява иновативна система за управление на риска от наводнения

Тя позволява обмен на данни и улеснява сътрудничеството между ведомства, граждани и бизнес

Мария Карашанова

Pixabay.com

© StockSnap


Климатичните промени вече са факт, а настоящата топла зима е само част от последствията, с които предстои да се сблъскаме. Сред предизвикателствата например могат да се окажат обилни дъждове, които да доведат до наводнения. За да подобри управлението на този риск и за да отговори на редица нормативни изисквания, през 2022 г. Министерството на околната среда и водите внедри иновативна система. Тя представлява интегрирана междуведомствена платформа за ефективно и прозрачно управление на всички процеси и данни, свързани с риска от наводнения в България.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Информационна система за управление на риска от наводнения (ИСУРН)

Възложител: Министерство на околната среда и водите

Изпълнител: "Есри България" ООД

Дата на стартиране/дата на приключване: 07.2021 г. - 08.2022 г.

Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards

Категория: Внедрено в организация ИТ решение

"Реализирането на Информационната система за управление на риска от наводнения (ИСУРН) не само допринася за по-ефективно електронно управление, но е и реално средство за сътрудничество в посока превенция и намаляване на риска от наводнения на територията на страната", посочва Красимира Янкова, експерт в Дирекция "Управление на водите" в МОСВ и координатор на проекта. Тя допълва, че реализираното решение е от национално стратегическо значение и има въздействие върху изключително широк кръг от потребители.

Системата е базирана на най-съвременните софтуерни решения на водещата в света ArcGIS платформа и включва повече от 25 модула. Тя позволява обмен на данни и улеснява сътрудничеството между всички заинтересовани страни, имащи отношение към плановете за управление риска от наводнения (ПУРН), сред които МОСВ, Басейнови дирекции, МВР, общински и областни администрации, инфраструктурни дружества, граждани, бизнеса и други.

От нулата до работещата система

Основната цел да проекта е да се разработи и стартира информационна система, в която да се интегрират и управляват всички данни и процеси, свързани с риска от наводнения на територията на България. За целта от МОСВ се обръщат за съдействие към експертите от страна на "Есри България", които имат опит в проектирането и разработването на информационни системи в сферата на околната среда. Изпълнението на целия проект се случва в рамките на 12 месеца, следвайки световно утвърдени методологии за управление.

Първоначално екипите стартират с анализ на работните процеси, свързани с управление на риска от наводнения, нормативната рамка и взаимодействието между административните единици, имащи отношение (МОСВ, Изпълнителната агенция по околна среда, Басейнови дирекции и др.). След това те преминават към проектиране на архитектурата на системата и пространствената база данни, които да отговарят на установените работни процеси, на регулаторните изисквания и наличните в административните единици данни.

Следващият ключов етап от проекта включва обслужване на работните процеси и интегриране на всички данни, имащи отношение към управление на риска от наводнения. Не на последно място, се провежда и обучение за работа с новата система на експертите от МОСВ и Басейнови дирекции, които я ползват и имат пълни права да качват и обработват база данни или информация, постъпваща от останалите заинтересовани страни.

Изпълнението на проекта протича в 10 основни етапа:

 • Подготвителен етап, включващ подготовка на встъпителен доклад, план за управление на проекта, план за осигуряване на качеството и план за обучение;
 • Анализ на данните и изискванията;
 • Изготвяне на системен проект;
 • Разработване на софтуерното решение;
 • Тестване;
 • Миграция на данни;
 • Обучение;
 • Внедряване (инсталиране и въвеждане на системата в експлоатация);
 • Изготвяне на финален доклад;
 • Гаранционна поддръжка.


Технологичната основа

"Системата е реализирана на база съвременна архитектура, ориентирана към услугите, стъпваща на PostgreSQL и на най-новите възможности на ArcGIS платформата за управление на данни и достъп до информация, извършване на мощни анализи, моделиране и постигане на оперативна съвместимост. Използвани са водещи в света ArcGIS софтуерни технологии, включително ArcGIS Enterprise Server, ArcGIS Data Interoperability, ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst и др.", разказва Янкова. Тя посочва още, че взаимодействието между отделните модули в системата е реализирано под формата на уеб услуги (Web Services), които са достъпни за ползване от други системи и външни приложения.

За да се гарантира надежден обмен на данни, ИСУРН е интегрирана с редица информационни системи, в това число Геоинформационна система за управление на водите и докладване, Информационна система за защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000 (ИС ЗЗ ЕМ Натура 2000) и други. Платформата предоставя също така услуги и публични регистри с документи и данни в машинночетим отворен формат, съгласно изискванията на Директива 2013/37/ЕС.

В допълнение приложните програмни интерфейси са достъпни за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи. В този смисъл трябва да се подчертае, че новата система е разработена с възможност за лесно и гъвкаво надграждане и развитие. А за период от 24 месеца, от датата на въвеждането в експлоатация, тя ще бъде технически поддържана.

Възможности

Водещата задача на новата платформа е да улесни онлайн обмен на данни и сътрудничеството между всички заинтересовани страни, а те определено не са малко. Системата е насочена към няколко целеви групи:

 • Експерти от МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, Басейнови дирекции;
 • Експерти на заинтересовани администрации и организации, които по силата на нормативен или поднормативен акт имат отношение към управление на риска от наводнения - Министерство на вътрешните работи, Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието, общини, областни администрации и др.;
 • Граждани, бизнес, научна общност и неправителствен сектор.

Като цяло ИСУРН спестява време и облекчава ежедневието на гражданите и бизнеса, които могат лесно и бързо да достъпват информация и да използват уеб услуги в системата. Янкова допълва, че освен това платформата значително повишава и ефективността на работните процеси във всички ведомства и организации, изпълняващи мерки по плана за управление на риска от наводнения.

Внедрената система също така позволява на МОСВ да отговори на редица директиви и нормативни изисквания. Например европейската Директива за наводненията, която е транспонирана в българското законодателство, определя рамка от мерки за оценка и управление на риска от наводнения с цел намаляване на неблагоприятните последици върху човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и културното наследство. Системата също така помага на ведомството да постигне съответствие спрямо европейската Директива INSPIRE, както и позволи докладване към Европейската информационна система за водите.

"ИСУРН осигурява публичност, прозрачност и контрол на изпълнението на обществено важни мерки от Плана за управление на риска от наводнения като почистване на речни участъци, изграждане на диги и др. Системата позволява онлайн подаване и преглед на становища, свързани с плана за управление на риска от наводнения, попълване на анкети за минали събития, справки и анализи. Тя подобрява административното обслужване и подпомага ИКТ бранша благодарение на онлайн услугите и публичните регистри с документи и данни, които предоставя в машинночетим отворен формат", изтъква Янкова.

Предизвикателствата

Преди стартирането на проекта данните, свързани с риска от наводнения, са поддържани в различни структури и ведомства. Именно и затова основното предизвикателство, с което се сблъсква МОСВ при изпълнението на проекта е мащабът на системата, която трябва да бъде разработена - както откъм потребители с различни роли, така и откъм данни и нормативно съответствие, които следва да се постигнат.

В тази връзка извършеният от "Есри България" задълбочен анализ се оказва особено ключов за крайния успех на проекта. Отделно и използването именно на Esri ГИС платформата подпомага разработването на системата в съответствие с всички изисквания, включително да се интегрират данните от различните източници и да се постигне необходимата оперативна съвместимост.

"Реализираният проект е пример как държавна администрация внедрява изключително иновативна информационна система на база най-съвременни технологии, с което отговаря не само на Европейските изисквания и международни добри практики, но повишава ефективността на процесите по управление на риска от наводнения на територията на страната. Благодарение на системата, МОСВ предоставя обща платформа за сътрудничество между ведомства, граждани, бизнес и всички заинтересовани страни за превенция и намаляване на риска от наводнения в България", заключва Янкова.

Климатичните промени вече са факт, а настоящата топла зима е само част от последствията, с които предстои да се сблъскаме. Сред предизвикателствата например могат да се окажат обилни дъждове, които да доведат до наводнения. За да подобри управлението на този риск и за да отговори на редица нормативни изисквания, през 2022 г. Министерството на околната среда и водите внедри иновативна система. Тя представлява интегрирана междуведомствена платформа за ефективно и прозрачно управление на всички процеси и данни, свързани с риска от наводнения в България.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Информационна система за управление на риска от наводнения (ИСУРН)

Възложител: Министерство на околната среда и водите

Изпълнител: "Есри България" ООД

Дата на стартиране/дата на приключване: 07.2021 г. - 08.2022 г.

Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards

Категория: Внедрено в организация ИТ решение

Най-новото


Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

 • 0




Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

 • 0


Кои са новите функционалности на чатбота Bard

Кои са новите функционалности на чатбота Bard

 • 0

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

 • 0

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК