Резултати от научната програма "ИКТвНОС"

Иван Гайдаров
759 прочитания

Националната научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (ИКТвНОС) е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 (НСРНИ).

В програмата са заложени 3 основни научни компоненти - електронна инфраструктура за отворена наука и отворен достъп до научни резултати, с ръководител проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ-БАН); цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи, с ръководител проф. Владимир Пулков (ТУ-София); информационна сигурност, с ръководител проф. Владимир Димитров (СУ-ФМИ).

Допълнителна задача, поета като задължение от консорциума в началото на 2019 г. по молба от МОН, предвижда изграждане на информационна система и регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Програмата също така подпомага развитието и интегрирането на центровете за високопроизводителни пресмятания в България.

Обществените предизвикателства, към които е насочена програмата, са отворена наука и осигуряване на отворен достъп на обществото до научни резултати; дигитализация на науката, икономиката (Индустрия 4.0) и културата; дигитализация на образованието и създаване на нови образователни ресурси; киберсигурност.

Ето и по-важните резултати, постигнати по научната програма:

Компонент 1: Електронна инфраструктура за отворена наука и отворен достъп до научни резултати

Създадени са нови методи и алгоритми за компютърно и математическо моделиране с приложение в медицината, инженерните и природните науки. Разработени са нови ефективни числени алгоритми (адаптираадаптирани Primal-Dual) за обезшумяване, възстановяване и сегментиране на изображения. Създаден е хибриден стохастичен метод (тип Монте Карло) за откриване на устойчиви клъстерни конфигурации от наночастици. Методът е приложен и изследван за устойчивост при изследване на структури от малък брой атоми. Предложен е математически модел на биореактор за биологично разграждане в отпадни води, съдържащи смес от химически замърсители фенол и р-крезол. Работи се върху изграждането на база от данни за човешки туморни антигени с цел създаване на условия за разработване на модел за предсказване на имуногенност на туморни антигени въз основа на първичната им структура. Предложени са мащабируеми концептуални модели за представяне на човеко-кибер-физически системи посредством виртуални обслужващи устройства. Направена е заявка за Полезен модел в Патентното ведомство за операторска станция. Към реализацията на задачата са привлечени 3 бизнес-партньора.

Също така е разработена цялостна визия и план с конкретни стъпки за присъединяване на България към Европейския облак за отворена наука (European Open Science Cloud – EOSC). Проектирани са софтуерна и хардуерна архитектура за национално и институционално хранилище за съхраняване на резултати от научна дейност. Създаден е модел на метаданните за описание на всички резултати от научната дейност съвместим с OpenAIRE и CRIS. Създадени са първите пилотни цифрови хранилища за съхраняване и публикуване на научните резултати.

Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи

Прилагат се методите на обучение, базирано на научни изследвания при създаване на курсове за обучение на студенти и ученици. Представен е модел за създаване на виртуални среди за обучение. Разработената методология е приложена при разработването на различни университетски курсове по STEM, по-конкретно курсове в областта на компютърната графика. Създаден е медицински фонетизиран речник с обем 180 000 словоформи и езиков корпус от обработени медицински документи с размер 20 милиона думи. Това ще позволи изграждането на пълна система за автоматичното разпознаване на реч за български медицински документи.

Освен това са създадени над 20 тримерни модели и са разработени 15 принтирани тримерни модели за използване в редица курсове за обучение в университетите и средното училище. Разработени са и 10 принтирани тримерни модела за обучение на ученици с проблеми със зрението.

Компонент 3: Информационна сигурност

Проведени са консултации в Скопие с НАТО по изграждане на програма за обучение и институт по кибер сигурност в Северна Македония. Активно се разработват курсове и учебни пособия за обучение по информационна сигурност в училищата и университетите.

Изгражда се информационна система и регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН. Системата е на ниво внедряване.

Създадени са множество рекламни материали като лого, презентация, брошура и диплянки. Използват се множество разнообразни информационни канали за разпространение на информация за програмата като публичен уеб сайт на програмата, изпращане на електронни бюлетини, сайтове в социални мрежи, представяния по време на научни форуми и конференции.

Обобщени резултати

През първите шест месеца от проекта ИКТ в НОС (23.11.2018 г. – 23.05.2019 г.) учените публикуваха 32 научни статии в специализирани списания и/или научни поредици с импакт-фактор (IF) и/или импакт-ранг (SJR). Реализирани са над 40 участия в различни международни форуми и конференции, където е рекламирана програмата или финансираните от нея научни резултати. Броят на млади учени, докторанти и студенти, участвали в програмата, е над 80. Изградени са 7 международни научни мрежи и са сключени партньорства с над 15 бизнес компании и браншови организации.

По-подробна информация относно програмата можете да намерите на нейния уеб сайт: https://npict.bg/>

Националната научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (ИКТвНОС) е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 (НСРНИ).

В програмата са заложени 3 основни научни компоненти - електронна инфраструктура за отворена наука и отворен достъп до научни резултати, с ръководител проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ-БАН); цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи, с ръководител проф. Владимир Пулков (ТУ-София); информационна сигурност, с ръководител проф. Владимир Димитров (СУ-ФМИ).

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК