PixaBay.com
HtcHnm

Digitalk&A1 Awards '23: Платформа на МОН дигитализира и модернизира образованието

Учители могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес

Александър Главчев

PixaBay.com

© HtcHnm


Дигиталната трансформация обхваща всички сфери на живота и ежедневието, като сферата на образованието не изключение. Осъзнавайки това от Министерство на образованието и науката (МОН) през есента на 2019 г. стартират проект имащ за цел да създаде широка основа за дигиталната трансформация и модернизация на образователния процес в България като част от общия европейски приоритет на ЕК за дигитализация. Работата започва преди началото на пандемията, която принуди всички, включително образователната система бързо да преминат в нов режим на работа.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Възложител: Изпълнителна агенция "Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж"

Изпълнител: Министерство на образованието и науката

Дата на стартиране/дата на приключване:

15.10.2019 г. - стартира със срок от 36 месеца - до 15.10.2022 г., впоследствие удължен до 15.12.2023 г.

Бюджет: 103 213 202,01 лв., финансиране по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиране от Европейския социален фонд

Проектът е кандидат за конкурса Digitalk&A1 Awards

Категория: Внедрено в организация ИТ решение

Предварително е ясно, че е необходима платформа, в която всички участници в образователния процес, учениците и учителите, да разполагат със свои профили и тя да служи за единна точка за достъп до всички системи. Сред целите е насърчаване на учениците да повишават дигиталните си компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания.

Облачен достъп

Още в началото на проекта от МОН стигат до извода, че използването на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование. Сред предпоставките за това е, че той допринася за решаване на основен проблем в образователната среда - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата.

За потребителите в образователния процес е създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. "Единната идентичност беше необходима първа стъпка за всички политики, свързани с дигитализация на образованието, като стъпва на световните практики в тази посока", коментира Светослав Насвади, експерт, програми и проекти в министерството. "Уповавайки се на единната идентичност, се създава лесно достъп и ефективна среда за провеждане на онлайн обучение, за администриране на всички училищни процеси, както и за използване на десетки образователни приложения в клас с цел повишаване на мотивацията за учене и подобряване на дигиталните умения на ученици и учители."

Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. В рамките на проект "Образование за утрешния ден" е разработена и пусната в експлоатация единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС).

Чрез платформата учители могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. В рамките на проекта се проучват, избират и адаптират стойностни дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси се публикуват в платформата за свободно ползване.

За изграждане на облачната инфраструктура е доставено оборудване и софтуер от "Контракс" АД и "Стемо" ООД.

"Дигитална раница"

Най-видимата за обществото част както на ЕЕПОУС, така и на целия проект "Образование за утрешния ден" е модул, наречен "Дигитална раница". Той има основна роля да филтрира съдържание и да предлага на ученика съдържанието, което е релевантно към неговата програма и текущ прогрес, спрямо седмичното му разписание. Ключова функционалност е възможността да се направи персонализиран "пакет" от учебни материали за конкретен ученик от неговия преподавател. Това би позволило индивидуален подход към специфичните области за развитие и би повишило цялостният успех на класа.

Родителите също са сред основните ползватели на платформата и имат достъп до конкретни данни за прогреса на децата си, както и свързаната с това информация за разписание, оценки, обратна връзка за ученика и др. За да адресираме ключовата роля на родителя в образователния процес, предвиждаме достъп на родителя със собствен акаунт. Родителят ще вижда резултатите на своите деца и информация, която се отнася за тях.. Родителят има достъп до учебното съдържание, релевантно за неговото дете. В рамките на проекта се осигурява достъп на всички родители.

Инфраструктурата "Дигитална реница"е съставена от два взаимно резервирани центрове за данни на МОН, в които са имплементирани VMWare Cloud Foundation, както и SDN базираната платформа VMWare NSX. Платформата е базирана на микроуслуги, които работят в Kubernetes (VMWare Tanzu). Софтуерните контейнери се съхраняват локално, използвайки Harbor, който ги сканира за уязвимости. Внедрени са Azure DevOPS за CI/CD и Azure Kubernetes Service за тестване.

Сигурността на данните в средата е подсигурена, като се използва софтуер с отворен код Velerо, който се грижи и резервното копиране на данните. Изпълнител на модула e Консорциум "Дигитална раница" ДЗЗД с изпълнители "Телелинк Бизнес Сървисис" ЕАД и "КЕЙСИЕМ" ЕООД.

Системата за управление на единната идентичност, стояща като първа стъпка за всички политики, свързани с дигитализация на образованието, е изградена от множество компоненти, базирани на архитектура от микроуслуги. Основна част от нея използва Event Driven Architecture и serverless компоненти, които се предоставят от Azure Functions. Те използват Azure Table Storage за съхранение на регистрираните събития и Azure Service Bus за комуникация между услугите. Изпълнител е "Телелинк Бизнес Сървисис".

Аудитория и резултати

Целева група по проекта са: деца и ученици, учители, директори, други педагогически специалисти и родители. В дейностите за въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни ИКТ са включени 2000 образователни институции - училища и детски градини от цялата страна, от които 60 предварително идентифицирани детски градини.

Общо над 220 000 ученици/деца от училища/детски градини са включени в проектните дейности. С изпълнение на проекта и с реализиране на предвидените обучения ще бъдат включени 26 900 педагогически специалисти. По този начин ще се осигурят необходимите предпоставки за придобиване на нови знания, умения и компетентности.

Внедрена е система за управление на идентичността и достъпа на потребителите - експерти, педагогически кадри, деца/ученици и родители. Това е осигурило надежден комуникационен достъп чрез универсални електронни профили на участниците в образователния процес. Осигурена е автентификация и оторизация на потребители, както и система, която да управлява специфична за МОН информация за потребителя и оторизация на достъпа до различни приложни ресурси по проекта.

"Проектът осигурява за първи път единна и сигурна общодостъпна платформа както за ученици и учители, така и за родители. Същевременно дава възможност за индивидуализиране на преподаването съобразно личните потребности на учениците", обяснява още Насвади.

Платформата използва редица иновативни подходи от технологична гледна точка. Един от най-комплексните е автоматичното управление на потребителските профили на всеки един ученик и учител в България. Благодарение на него потребителите, които използват дигиталната раница, автоматично се присъединяват към конкретните класове и училища, давайки им релевантен достъп до информация и възможност за колаборация.

Въздействие и перспективи

Внедряването на единната идентичност е съвпаднало с началото на Ковид пандемията през март 2020 г. Създадени са 1.2 милиона потребителски профила, като в пика на пандемията идентичността е способствала работата на 420 000 активни потребители на ден. Месечно чрез единния достъп до електронни услуги са организирани 1 133 000 групови онлайн срещи (уроци) и допълнително 950 000 срещи 1:1 , разменени са 1 750 000 съобщения и са създадени 665 549 групи от ученици.

Капацитетът на платформата "Дигиталната раница" е 1,1 милиона. Следващата стъпка е на базата на данните от учениците и учителите да се изготвят анализи, например за резултатите от инвестициите - къде те са имали ефект, къде не и каква е причината. На тази база пък ще могат да се правят по-целенасочени инвестиции.

В бъдеще, чрез изкуствен интелект платформата ще може да предлага и съдържание спрямо нивото на развитие на уменията на всеки ученик, прилагайки т.нар. индивидуализиран подход в обучението. Чрез модула учителят ще може да възлага съдържание на учениците си и да следи за изпълнението на поставените задачи.

Проектът осигурява широка единна платформа за дигитализирането на образователния процес сред децата и учениците у нас и развитието на следващ етап на индивидуализирането на обучителните подходи съобразно личните нужди на учащите, както и възможностите за развитие на STEM и STEAM проекти и класни стаи, проектно и проблемно базирано обучение и развитието на компетентностите на отделния ученик.

"Проект "Образование за утрешния ден" е основата за ефективното развитие на реалната дигитална трансформация на образователния процес в рамките на училищата и детските градини", споделя в заключение Светослав Насвади. "Целта е ефикасна подготовка на младите хора в България за професиите на бъдещето, за собственото им личностно развитие, изградено на базата на компетентности, и отговор на търсенията на пазара на труда."

Дигиталната трансформация обхваща всички сфери на живота и ежедневието, като сферата на образованието не изключение. Осъзнавайки това от Министерство на образованието и науката (МОН) през есента на 2019 г. стартират проект имащ за цел да създаде широка основа за дигиталната трансформация и модернизация на образователния процес в България като част от общия европейски приоритет на ЕК за дигитализация. Работата започва преди началото на пандемията, която принуди всички, включително образователната система бързо да преминат в нов режим на работа.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Възложител: Изпълнителна агенция "Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж"

Изпълнител: Министерство на образованието и науката

Дата на стартиране/дата на приключване:

15.10.2019 г. - стартира със срок от 36 месеца - до 15.10.2022 г., впоследствие удължен до 15.12.2023 г.

Бюджет: 103 213 202,01 лв., финансиране по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиране от Европейския социален фонд

Проектът е кандидат за конкурса Digitalk&A1 Awards

Категория: Внедрено в организация ИТ решение

Най-новото
Дали 2023 ще бъде годината на стартъпите в инфраструктурата

Дали 2023 ще бъде годината на стартъпите в инфраструктурата

  • 0


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК