Специално издание

Digitalk Report | ESG – Environmental, Social, Governance

Август 2022

Digitalk Report | ESG – Environmental, Social, Governance

Август 2022

PDF

Какви ESG стратегии следват телеком операторите

Телекомите трябва да установят своите ESG данни, ако искат да продължат да привличат инвеститори

Владимир Владков
1026 прочитания

Телекомуникационните оператори все повече се фокусират върху екологични, социални и управленски (ESG) стратегии. Те използват ESG метрики, за да привлекат инвестиции, но и за да увеличат своята привлекателност за клиентите и за служителите. Досега мрежовите оператори поставяха акцента върху въпросите, свързани с околната среда.

Какво все пак е ESG

ESG критериите са стандарти, които инвеститори, клиенти и служители могат да използват, за да оценят устойчивостта на една компания.

  • Екологичните критерии се използват за оценка на въздействието на компанията върху природната среда и най-вероятно се отнасят до потреблението на енергия.
  • Социалните критерии се използват за измерване на въздействието на компанията върху редица заинтересовани страни - служители, клиенти, общности, политици и акционери.
  • Критериите за управление се използват, за да се разбере подходът на компанията към лидерството, демографията и вътрешния контрол.

ESG привидно разглежда опасения извън преките интереси на акционерите, но инвестиционната общност оказва значително влияние върху корпоративните ESG усилия. Много организации по света работят за стандартизиране на ESG докладите, но методите стават все по-специфични, създавайки несъответствия, затова сравненията са трудни. Повечето телекомуникационни оператори обаче отчитат емисии на парникови газове.

Статията е част от тематичния доклад "Digitalk Report | ESG - Environmental, Social, Governance" на Digitalk от 06/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Защо ESG са важни за операторите

Фондовете за капиталови инвестиции са вложили $288 милиарда в устойчиви активи по целия свят през 2020 г., което е 96% увеличение в сравнение с 2019 г. Все по-често бъдещите инвестиции ще бъдат свързани с ESG цели, особено екологични, тъй като заинтересованите страни - клиенти, политици, служители и акционери - вероятно ще губят доверие в компаниите, които не отговарят на необходимостта да въздействат върху глобалното затопляне.

Не се очаква забавяне на растежа на фондовете, свързани с ESG. Bloomberg Intelligence очаква стойността на фондовете с акции на борсата, инвестирали в ESG компании, да нарасне от $35 трилиона през 2020 г. до $50 трилиона през 2025 г., което представлява една трета от прогнозираните общи глобални активи, управлявани от тези фондове. В проучване сред 200 собственици на активи, проведено от Morgan Stanley Capital Investments (MSCI), 62% посочват изменението на климата или измерването на ESG като топ 3 въздействащи тенденции през следващите 3 до 5 години.

Друго проучване на MSCI, публикувано през април 2021 г., разкрива, че $1136 милиарда инвестиции в комуникациите са от борсови ESG фондове. Половината от фондовете са базирани в Европа, където възприемането на ESG политики е установено отдавна. Други индустрии, като информационни технологии, здравеопазване и финанси, представляват по-голям дял от акциите, което отразява различните методи, чрез които се изчисляват ESG инвестициите и възможността за разширяване. По-конкретно в рамките на телекомуникационната индустрия се наблюдава увеличение на издаването на зелени облигации - при които ангажиментът за устойчиви цели е необходим за достъп до по-големи приходи. Това важи за компании като NTT, Orange, Telefónica, Verizon и Vodafone.

Инвеститорите разбират, че чрез интегриране на ESG стандарти в техния бизнес компаниите могат:

- да повишават мотивацията на служителите - да привличат по-големи групи от таланти - да отговорят на изискванията на потребителите за по-устойчиви продукти

Като цяло отчитането на ESG насърчава дългосрочното и устойчиво мислене, което е привлекателно за инвеститорите. Това устойчиво мислене е особено важно днес, тъй като индустриите са изправени пред големи предизвикателства заради изменението на климата. По този начин се намаляват и рисковете, свързани с лошо управление на ESG, включително увреждане на репутацията и социална "стигма", което може да причини срив на пазарната капитализация.

Асоциацията на мобилните оператори GSMA проведе проучване, което демонстрира, че ESG намаляват цената за привличане на нов капитал, осигуряват по-добра оперативна производителност и влияят положително върху цените на акциите.

Какви са ESG стратегиите на операторите

Телекомите трябва да установят своите ESG данни, ако искат да продължат да привличат инвеститори. Повечето подходи включват детайлизиране на ангажиментите, прозрачност, ефективност и застъпничество, свързани с ESG проблеми. Ето най-честите действия, които операторите предприемат във всяка ESG категория.

За околната среда

Екологичните проблеми включват въглеродни емисии, замърсяване на въздуха, замърсяване на водата, биоразнообразие, енергийна ефективност, опасни материали, управление на отпадъци и обезлесяване. Телекомуникационната индустрия се фокусира върху емисиите на парникови газове и управлението на отпадъците. Изчисленията на емисиите на парникови газове са класифицирани в следните области:

Обхват 1: Директни емисии от собствени източници като фирмени съоръжения или превозни средства.

Обхват 2: Непреки емисии от закупена електроенергия, отопление и охлаждане. Пазарно базираните емисии са онези, които са закупени. Базираните на местоположение емисии се изчисляват с помощта на средните емисии на специфичните мрежи.

Обхват 3: Всички други непреки емисии по веригата на доставки, включително тези, генерирани от доставчици, транспортиране на стоки, пътувания на служители, употреба от крайни клиенти и финансови инвестиции. Това често е най-големият източник на емисии.

Повечето оператори не разкриват колко намаления ще бъдат постигнати чрез компенсиране на въглеродните емисии - Deutsche Telekom и Vodafone са изключения, като и двата телекома отбелязват, че ще компенсират максимум 5% от емисиите.

Много оператори отчитат броя на устройствата, които събират, за да намалят електронните отпадъци. Например AT&T е събрала 229 милиона устройства, които са ремонтирани или рециклирани. Малко са операторите, които дават контекст на тази информация, въпреки че Orange съобщава, че е събрала мобилни телефони, еквивалентни на 15.1% от нейните продажби в Европа през 2020 г.

Популярно твърдение в екологичните стратегии на операторите е, че внедряването на нови 5G или оптични мрежи ще повиши енергийната ефективност. Telefónica и Nokia са поръчали проучване, което показа, че стандартът 5G е с до 90% по-ефективен от 4G по отношение на потреблението на енергия на единица трафик. Въпреки това тези нови внедрявания само ще добавят към емисиите от парникови газове, докато наследените мрежи не бъдат изведени от експлоатация. Освен това измерването на емисиите на парникови газове на гигабайт не разкрива дали те се увеличават. Всяка стратегия за енергийна ефективност може да бъде проверена като благоприятна за климата само когато енергийните доставки са 100% възобновяеми, чрез измерване на емисии на базата на местоположение.

GSMA и Европейската асоциация на операторите на телекомуникационни мрежи (ETNO) също предполагат, че телекомуникационната индустрия може да позволи намаляване на емисиите в други индустрии чрез цифровизация, като например с интелигентни мрежи, градове, сгради и транспорт, което може да спести 7.7 милиарда тона емисии CO2 на година. Тези идеи могат да повлияят върху бъдещите дискусии за ESG стратегия в телекомуникационната индустрия.

Телекомите могат да създадат нова стойност, изпълнявайки 3-етапна стратегия:

  • Създаване на собствен "лиценз за ръководство". Това включва фокусиране върху съществени ESG теми като въздействието върху климата, сигурността на данните и цифровото включване на повече хора от населението, както и редовно съобщаване как те се подобряват. Много оператори вече демонстрират значителен напредък и успехи, твърдят от GSMA.
  • Даване на възможност на компаниите в други индустрии да се справят по-добре със своите проблеми, свързани с ESG. Телекомите могат да изградят нови бизнес модели, които използват силните им страни, за да се справят със специфични за индустрията ESG теми и да предоставят нови решения за другите. Образованието, здравеопазването и финансовите услуги са три "плодородни" области, но има и много други. Това ще стимулира иновациите и ще диверсифицира бизнес портфейлите на операторите, добавят от GSMA.
  • Създаване на нови предприятия, които да се справят с предизвикателствата на околната среда и обществото. Телекомите могат да организират начинания, които използват техните възможности за изграждане на продукти и услуги, които ги извеждат на нови пазари и им носят допълнителни иновации, диверсификация и източници на финансови приходи.

Социално въздействие

Мрежовите оператори, както и повечето останали компании предоставят по-малко подробности и прилагат по-малко последователност при измерване на социални цели в сравнение с екологичните. Социалните теми включват удовлетвореност на клиентите, поверителност на данните, разнообразие на служителите, тяхната ангажираност, връзки с общността и стандарти на работната сила.

Полово разнообразие. Повечето телекоми измерват половото разнообразие на служителите, а някои отчитат и броя на служителите от малцинствата или служителите с увреждания. Такова многообразие на служителите е свързано с рентабилността в 1000 големи компании в 15 държави в доклад на McKinsey, въпреки че малко компании дават подробности за несъответствието на заплащането между половете или на жалбите за сексуален тормоз и дискриминация. Докладите на повечето оператори за ESG също подчертават широка гама от схеми за различни придобивки за служителите, включително програми за обучение и схеми за доброволчество.

Цифрово включване и предпазване на децата. Намаляването на цифровото "изключване" на жителите от селските райони и на възрастните хора може да помогне за справяне с много социални проблеми, на проблеми със здравето и благосъстоянието, като например изолацията. Много оператори обявиха набор от инициативи, които имат за цел да запознаят възрастните хора с дигиталните устройства, включително програмата "Дигитално мобилен в напреднала възраст" на "Telefónica Германия", програмата на Telstra "Tech Savvy Seniors" и ексклузивните канали за обслужване на China Mobile.

Операторите предприемат стъпки, за да образоват родителите и децата за рисковете, свързани с увеличеното време, прекарано онлайн, с онлайн малтретирането и кибертормоза. Класовете по безопасност на мобилните телефони на KDDI, порталът Skills for Tomorrow на BT и порталът Parenting in a Digital World на Verizon се опитват да повишат защитата на децата онлайн.

Поверителност на данните. Проблемите с поверителността на данните обикновено се включват в категорията "социални" на ESG докладите и включват политики, искане на данни, изтриване на данни и нарушения на политиката за данните. Много оператори споменават оплаквания или глоби относно правилата и данните, но малко от тях определят количествено исканията за данни на клиенти.

В допълнение към гореспоменатите мерки операторите оценяват възможностите за нови ESG инициативи, които имат възможности за нови приходи до $3.5 трилиона през това десетилетие в областта на здравеопазването, образованието, управлението на околната среда, финансовите услуги и икономическото включване. Новите начинания включват платформи за цифрови плащания, IoT проекти за сгради за подобряване на управлението на водата и отпадъците, удостоверяване на цифрова самоличност, проследяване на здравословното състояние и мобилни платформи за реакция при бедствия и аварии.

Управление

Проблемите с управлението не са специфични за сектора. Областите, в които телекомуникационната индустрия се фокусира, съвпадат с тези на други индустрии, включително разнообразие на висшия управленски персонал, включително членовете на директорските бордове, нетърпимост към подкупи и нарушения на данните. Някои оператори докладват и по други теми на управлението като данъчна стратегия, схеми за сигнализиране на нередности и заплащане на ръководните кадри.

Какви поуки могат да бъдат извлечени от текущото внимание на операторите върху ESG

В момента повечето оператори се фокусират върху намаляването на въглеродните емисии и електронните отпадъци, разнообразието на работната сила, ангажираността на служителите и начинанията за цифрово включване. Въпреки че могат да се направят сравнения между показателите за емисиите, електронните отпадъци и разнообразието на работната сила, измерването на други критерии като поверителност на данните и цифрово включване не е толкова последователно. Необходими са висококачествени данни и последователно измерване, за да се даде увереност на инвеститорите и да се избегнат обвинения за "зелен рекет". Стандартизацията вероятно ще се подобри, тъй като повече компании събират и отчитат ESG данни, използвайки рамки като тези, определени от Global Reporting Initiative или Sustainability Accounting Standards Board.

Извод

Телекомите имат уникално предимство да преследват целите за ESG сами и да работят колективно с други компании, обясняват от GSMA. Мобилната индустрия е дълбоко интегрирана в обществото, в глобалната икономика и всички видове търговски вериги за добавена стойност. Мобилният широколентов достъп покрива 90% от световното население и 66% от населението са абонирани за мобилна услуга. Мобилната дейност допринася с почти $4 трилиона годишно за световния БВП, а делът на мобилните устройства в БВП нараства с 10% до 20% годишно.

Индустрията стимулира производителността и на другите сектори, особено на малките и средните предприятия. 25% от МСП, които използват интензивно мобилни услуги, докладват, че приходите им нарастват два пъти по-бързо от техните конкуренти и добавят работни места до 8 пъти по-бързо.

Телекомите имат и редица технически предимства. Те имат достъп до огромно и нарастващо количество и разнообразие от данни (дори ако често са по-ограничени от разпоредбите в сравнение с други компании по отношение на това как могат да използват тези данни). Това включва информация в реално време за мрежовия трафик, който се очаква да се увеличи от 29 екзабайта на месец през 2019 г. до повече от 77 екзабайта на месец през 2022 г. Смята се, че модерните 5G мрежи ще покриват около 45% от световното население до 2025 г. според GSMA.

Тъй като много алгоритми за изкуствен интелект (AI) "се обучават" върху данни, достъпът до данни на операторите ги поставя в силна позиция да поддържат AI програмите на клиентите и да предоставят изкуствен интелект като услуга. Операторите имат и уникален достъп до спектъра, IoT и свързаност на смарт устройства.

Въпреки че нямат същия мащаб като глобалните технологични гиганти, телекомите могат бързо да разгръщат и прокарват решения предвид цифровия характер на доставката на съдържание, добавят от GSMA.

Някои ESG стандарти

Докладите, свързани с ESG, могат да повлияят върху способността на оператора да има достъп до капитал, да привлича инвеститори, персонал и клиенти и да удовлетворява регулаторите. Докладите за устойчивост са от решаващо значение и в момента се реализират в съответствие с няколко различни рамки (виж таблицата).

Някои общоприложими ESG работни рамки

Организация Информация
Carbon Disclosure Project (CDP) Проектът е основан през 2000 г., за да подобри разкриването на екологичните мерки пред инвеститорите. Сега тази инициатива оценява компании, градове и правителства със съобразена с TCFD информация относно емисиите, водата и биоразнообразието. Има портал с отворени данни за действия в областта на климата, разкрити от различни страни
Global Reporting Initiative (GRI) Основана през 1997 г., тази инициатива включва информация за 40 сектора за стимулиране на корпоративната прозрачност. Най-новите рамки на GRI са стандартите от 2016 г. Примери за конкретни модули включват теми като безопасност на труда, поверителност на клиентите, детски труд, корупция и данъци
Sustainability Accountability Standards Board (SASB) Основана през 2011 г. със специфични стандарти за 77 индустрии. Внедрява рамка, зададена от TCFD. Телекомуникационните стандарти включват отпечатък върху околната среда, поверителност на данните и конкурентно поведение
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) Създаден от Съвета за финансова стабилност през 2015 г., тази работна група защитава финансовите пазари от рискове, свързани с климата. Препоръките са публикувани за първи път в доклад от 2017 г. Подкрепящите организации са базирани в 78 държави и Г-7 пое публичен ангажимент да оповести TCFD през 2021 г. Компаниите трябва да разкрият проблеми като краткосрочни, средносрочни и дългосрочни климатични рискове, както и емисии от Обхват 1 и 2

Телекомуникационните оператори все повече се фокусират върху екологични, социални и управленски (ESG) стратегии. Те използват ESG метрики, за да привлекат инвестиции, но и за да увеличат своята привлекателност за клиентите и за служителите. Досега мрежовите оператори поставяха акцента върху въпросите, свързани с околната среда.

Какво все пак е ESG

ESG критериите са стандарти, които инвеститори, клиенти и служители могат да използват, за да оценят устойчивостта на една компания.

  • Екологичните критерии се използват за оценка на въздействието на компанията върху природната среда и най-вероятно се отнасят до потреблението на енергия.
  • Социалните критерии се използват за измерване на въздействието на компанията върху редица заинтересовани страни - служители, клиенти, общности, политици и акционери.
  • Критериите за управление се използват, за да се разбере подходът на компанията към лидерството, демографията и вътрешния контрол.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК