Digitalk&A1 Awards: Производител на ветроупорни завеси улеснява клиентите си с 3D двойници на изделията

Иван Гьоков, управител на "Белсистемс".

Digitalk&A1 Awards: Производител на ветроупорни завеси улеснява клиентите си с 3D двойници на изделията

"Белсистемс" дигитализира изцяло производството си

Александър Главчев
2212 прочитания

Иван Гьоков, управител на "Белсистемс".


ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Въвеждане на система "Индустрия 4.0" в производството на изделия от синтетичен брезент

Възложител: Белсистемс ООД

Изпълнител: Белсистемс ООД

Дата на стартиране/дата на приключване: май 2020 г. / ноември 2021 г.

Бюджет на проекта: 80 000 лева

Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards

Четвъртата индустриална революция, или Индустрия 4.0, представлява прогнозирано масово внедряване на киберфизични системи в сферата на производството. Цялостната дигитализация, обхващаща всички фази - от фазата на планирането на продукти до пускането им в употреба до клиента, предлага значително увеличаване на общата ефективност на предприятията и значително по-добро обслужване на крайните клиенти.

Терминът започна да навлиза преди около десетина години и сега елементи от тази концепция вече са обект на внимание и влизат в употреба дори в малки компании. Пример в тази посока е българската "Белсистемс" ООД, която предлага изделия от синтетичен брезент.

Ние сме един класически представител на малките фирми в България, персоналът ни е 22 души. Искаме да покажем, че Индустрия 4.0 е възможна за този тип фирми на приемлива цена и е икономически ефективна и обоснована", споделя Иван Гьоков, управител на "Белсистемс". "Нещо повече - въвеждането на Индустрия 4.0 е наложително, за да могат фирмите да запазят своята конкурентоспособност. Толкова наложително, че може би се създава нова пазарна ниша за консултанти и софтуерни продукти, спомагащи този процес. Навлизането на Индустрия 4.0 в производствените фирми не е революция, а еволюционна необходимост."

Дигитализиран работен процес

Системата предлага на клиентите достъп до портал (www.zavesi.net), чрез който изграждат виртуален 3D двойник на необходимото им изделие. Клиентският портал е първият елемент от системата и осигурява функциите на електронен магазин, като подпомага процеса на поръчка. При нужда от помощ при създаване на дизайна на продукта е налице виртуален асистент.

Порталът подсигурява и последващите отношения с клиентите, като ги уведомява чрез съобщения за етапите на производство, а след приключването му - осъществява и експедицията чрез интегрирана връзка с куриерска фирма. Тъй като фирмата работи освен с крайни клиенти и с търговски представители (дистрибутори), е изграден и Дистрибуторски портал. Това е вторият елемент от системата.

Третият елемент е модулът за администриране на поръчките. Той има две основни функции: оптимизиране на разхода на необходимите за производство материали и разпределение на поръчките по производствените мощности в цеха на фирмата. Разходът на материали се намалява чрез математически алгоритми за разкрой. Планирането на поръчките по производствените мощности дава възможност за балансирано натоварване на машините и персонала.

Четвъртият елемент от системата са терминали на работните места в производствения цех. Чрез тях всеки работник вижда планираните производствени дейности за деня. След изпълнението на всяка задача той я отбелязва в терминала.

Също така системата следи завършените задачи и ги подава към следващите производствени терминали. Осигурена е възможност за откриване на тесни места в производството. Налице е възможност за проследимост на производствения процес, както и идентифициране на причините за брак.

Приключването на производството на продукт се отбелязва в терминал, който уведомява административния модул и описаните два портала. Последните пък уведомяват клиента/дистрибутора за приключване на производствения процес.

Интегрираната система обобщава и съхранява информация за целия жизнен цикъл на продукта. Тя дава възможност за виртуални симулации при промяна на материали, технологични процеси и ценообразуване.

Цели, бюджет и ресурси

Основна цел за въвеждане на системата е оптималното планиране на производството, обвързване на всяка поръчка с конкретен и изпълним срок и автоматично уведомяване на клиентите за статуса на поръчките им. "Занапред очакваме съкращаване на производствените срокове, без да има свръхнатоварване на производствени единици, посочва Гьоков. Липсата на свръхнатоварване на оборудването и персонала е предпоставка за високо качество на продукцията."

Допълнителни цели са:

  • икономия на материали вследствие на оптимизиран разкрой;
  • повишаване на добавената стойност на продуктите вследствие на виртуалното проектиране.

Бюджетът на проекта е в размер на 80 000 лева. Срокът за разработка на системата е 12 месеца и е последван от 6-месечен срок за въвеждане в експлоатация. Самото въвеждане започва през месец май 2021 г. и е завършило в края на годината.

Въвеждането на системата е засегнало целия персонал на фирмата, макар и в различни етапи. Първоначално са въведени в експлоатация порталите за приемане на поръчки, като тяхното пускане в употреба е засегнало маркетинг отдела.

На втори етап е включен модулът за администриране на поръчките. Изпълнението му е засегнало снабдяването с материали и експедицията на продукция.

На последен етап са въведени производствените терминали, като с тях работи всеки производствен работник.

Техническа част

От "Белсистемс" посочват няколко елемента от новата система за своя "гордост по отношение на иновативността и креативността":

  • 3D дизайнерът, който изгражда виртуално копие на продукта. Подчертава се, че това е не само визуализация, а напълно дигитализиран продукт. В резултат системата изчислява и остойностява всички елементи в момента на неговата виртуална промяна.
  • Помощникът (чатбот) за поръчка на продукт.
  • Изграждане на социална общност на търговските представители чрез портала за дистрибутори. Той включва и функционалност за обмяна на съобщения с/между представителите.
  • Оптимизацията на материалите чрез математически алгоритми. Алгоритъмът се намесва в дизайна на продукта, като определя негови елементи (в случая долната престилка на завесите) още в момента на създаване на продукта. Така се намалява отпадъкът и се предлага най-добрата възможна цена на клиента.
  • Възможност технологията да достигне до всеки работник във фирмата на сравнително ниска цена - производствените терминали са обикновени Android базирани таблети. Цялата система е уеб базирана и може да се достъпи от всяко устройство с браузър.

Ефективност и резултати

По думите на Гьоков таргет аудиторията на системата на практика са клиентите и търговските представители. Това е така, защото поръчките на произвежданите от "Белсистемс" изделия имат силно изразена сезонност. Той допълва, че преди това фирмата е имала дългогодишен проблем със струпването на поръчки и удължаване на производствените срокове по време на натоварените периоди. Отчита се, че въвеждането на системата има най-добър ефект при комуникацията с клиенти и търговски партньори.

В рамките на един месец от стартиране на клиентския портал с 3D дизайнера е установено 30% повишение на онлайн поръчките през електронния магазин. Самият дизайнер предоставя нови възможности на клиентите - избор на материали с текстури и поръчки на продукти с неправилна форма. Тези опции са по-скъпи и са довели до повишаване на добавената стойност с около 12%.

В резултат на подобреното планиране производственият капацитет е повишен с 20%. Очакваният ефект за 2021 г. е получената допълнителна печалба да покрие напълно разходите за създаване и въвеждане на системата.

Предизвикателства и перспективи

Няколко са основните трудности, с които се сблъсква фирмата при реализиране на проекта.

На първо място е изграждането на математически модели на продуктите. Това е самата същност на дигитализацията на производството. Този етап предхожда създаването на системата. Тук се включват и алгоритмите за оптимизация на процеса на разкрой на материали.

Предходното предизвикателство създава следващото: Оказва се, че няма как да се модифицира вече съществуваща система за нуждите на компанията, като тя трябва да изгради всичко от нулата, за да може крайното решение да отговаря точно на нейния работен модел. По тази причина, системата не е изградена на база съществуваща платформа, а е създадена на PHP и JavaScript.

По думите на Гьоков се е очаквала и съпротива от страна на персонала, което се е предвиждало да бъде друго важно предизвикателство. "В България масово се приема, че работниците се съпротивляват на въвеждането на нови технологии. Но всъщност това предизвикателство бе доста по-малко и по-лесно преодолимо от първоначалните прогнози."

Индустрия 4.0 има потенциал да създаде извънредни възможности за растеж и конкурентни предимства. Експертите прогнозират, че предприятията ще могат да увеличат производителността си с около 30%, ако използват Индустрия 4.0. "Това е и точното въздействие, което внедряването на системата има върху дейността на фирмата ни", заключва Гьоков. "Перспективите за развитие са свързани с все по-пълно обхващане на фирмената дейност от системата. В краткосрочен план през 2022 г. желанието ни е да обвържем възнаграждението, бонусите и компенсациите на работниците с реално измерими и отчетени чрез системата показатели. Това е особено важно сега, при липсата на достатъчно квалифицирани служители, с цел изграждане на удовлетвореност и лоялност на персонала."

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Въвеждане на система "Индустрия 4.0" в производството на изделия от синтетичен брезент

Възложител: Белсистемс ООД

Изпълнител: Белсистемс ООД

Дата на стартиране/дата на приключване: май 2020 г. / ноември 2021 г.

Бюджет на проекта: 80 000 лева

Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards

Четвъртата индустриална революция, или Индустрия 4.0, представлява прогнозирано масово внедряване на киберфизични системи в сферата на производството. Цялостната дигитализация, обхващаща всички фази - от фазата на планирането на продукти до пускането им в употреба до клиента, предлага значително увеличаване на общата ефективност на предприятията и значително по-добро обслужване на крайните клиенти.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК