Computerworld.bg
Computer World

Борика – Банксервиз с нов главен изпълнителен директор

Computerworld.bg

© Computer World


Мирослав Вичев беше избран за главен изпълнителен директор на „Борика – Банксервиз“ (БОБС) АД на провелото се на 8-ми юни 2016 г. Общо събрание на акционерите на дружеството, съобщиха от организацията.

Мирослав Вичев

Вичев е възпитаник на Английската езикова гимназия и Техническия Университет в София, където завършва с отличен успех. Кариерата му преминава през различни позиции в ИТ сектора. Той започва кариерата си в Българска пощенска банка, като достига до поста ръководител "Приложни системи". От 1996 до 2000 г. е мениджър, а по-късно и старши мениджър в "Управленско консултиране и ИТ" на Deloitte & Touche. От 2000 до 2002 работи като ръководител консултантски отдел в Майкрософт България, като в същия период е и консултант по избора на система РИНГС, към БНБ. Кариерата му преминава през ТБ „Биохим“, където е директор ИТ и участва в обновяването на основната банкова система. От декември 2003 година е член на УС, а в последствие и изпълнителен директор на Банка ДСК, където има ключова роля в трансформацията на традиционна държавна институция в модерен лидер на пазара, цялостно внедряване на банкова система и изграждане на самостоятелен картов център. Междувременно е член на Надзорния съвет на пенсионна компания „ДСК Родина“, член на Съвета на директорите на „Дружество за касови услуги“ и член на Съвета на директорите на OTP Bank (Русия). Благодарение на натрупания опит и успешни проекти, г-н Вичев израства в групата OTP до ниво заместник на главния изпълнителен директор на OTP Bank (Унгария) и CIO на банковата група.

На общо събрание бе гласуван и нов състав на членовете на Съвета на директорите (СД). Новите членове са представители на Пощенска банка и Първа инвестиционна банка. Райфайзенбанк и Банка Пиреос напускат съвета.

Считано от 08.06.2016 г., членове на Съвета на директорите (СД) са:

 • Калин Христов – Българска народна банка, председател на СД

 • Виолина Спасова – Банка ДСК, зам.-председател на СД

 • Левон Хампарцумян, УниКредит Булбанк, член на СД

 • Стилиян Вътев, Обединена Българска Банка, член на СД

 • Георги Константинов, Централна Кооперативна Банка, член на СД

 • Мартин Заимов, SG Експресбанк, член на СД

 • Петя Димитрова, Пощенска Банка, член на СД

 • Васил Христов, Първа Инвестиционна Банка, член на СД

 • Мирослав Вичев, Борика – Банксервиз, член на СД

Икономическото развитие на България през 2015 г. продължи с растеж през всяко тримесечие, като нарастването на икономиката беше по-голямо от планираното и достигна 2,9 %. Повишените нива на износа, ниските цени на петрола и реализацията на големи правителствени проекти доведе до по-сериозен растеж на икономиката на страната в сравнение с предходните години. Тези фактори се отразяват на платежните услуги, които се влияят силно от икономическите условия в страната. През годината се наблюдаваше висок ръст на всички транзакции в платежните системи, оперирани от БОБС.

Фокусът на дружеството през годината бе насочен към:

 • поддържане на високо ниво на информационните технологии и информационната сигурност;

 • непрекъснато разработване и предлагане на нови и атрактивни системи и услуги за клиентите;

 • подобряване на управлението и контрола на вътрешните ресурси на дружеството;

 • намаляване на цените по определени дейности и запазване на високо качество на услугите за запазване на доверието на клиентите;

 • поддържане на стабилни финансови резултати;

Основен акцент в дейността през 2015 година беше работата по изграждане на Национална картова схема - BCard. От септември 2015 г. стартира пилотна сертификация на BCard с участник в схемата.

През годината "Борика - Банксервиз" бе отличена с 3-то място в годишните награди на b2b Media в категорията Бизнес проект на годината. Наградата бе връчена за проекта "BCard", който е продукт на "Национална картова схема". Компанията бе отличена за пореден път и с наградата "True Leaders" на ICAP Bulgaria.

На 15 март 2015 г. БОБС отбеляза 20 години от реализирането на първата картова транзакция в система БОРИКА. Тя е извършена на банкомат в клон „Доверие“ на Обединена българска банка.

Изминалата година се характеризира с подобряващи се макроикономически условия. Дружеството отчете много добри показатели за 2015 г. Приходите от услуги за 2015 г. в сравнение с 2014 г. нарастват с 8,8 %. Приходите от дейността са на обща стойност 35 996 хил. лв., което е ръст спрямо предходната година в размер на 7,0 %. Разходите са на обща стойност 25 355 хил. лв., като нарастват с 6,6 % спрямо 2014 г. Печалбата (преди данъци) е в размер на 10 636 хил. лв. Реализирани са средства по инвестиционната програма на дружеството на стойност 6 130 хил. лв., което е 53,2 % от планираните за годината инвестиции.

Основна дейност на БОБС е разработването, развитието и оперирането на национални платежни системи с цел осигуряване на възможността на участниците в тях да предоставят качествени, надеждни и разнообразни платежни услуги на своите клиенти.

В края на годината броят на участниците в системата БИСЕРА-6 е 29 с 315 банкови клона. Общият брой на междубанковите плащания за годината е 65 451 хил. бр., с 4 834 хил. бр. повече или 8% ръст спрямо 2014 г. Средната стойност на един превод през 2015 г. е 1955,70 лв. (1966,80 през 2014 г.).

Междубанкови плащания по години (хил. бр.)

В края на годината броят на участниците в системата БОРИКА е 28, от които 25 банки и 3 платежни институции. През 2015 г. в системата за картови плащания БОРИКА са извършени 171 811 хил. бр. транзакции и ръст спрямо 2014 г. от 9,7 %. Пренесените суми са на стойност 18 845 млн. лв. и ръст спрямо предходната година от 15,4%.

През годината са извършени 77 008 хил. бр. транзакции от тип теглене на банкноти на АТМ на обща сума 13 347 млн. лв., което е 5,5 % ръст спрямо предходната година. Плащанията на стоки и услуги на ПОС терминал са 54 557 хил. бр. на обща сума 3 504 млн.лв. и ръст от 17,4% спрямо 2014 г.

И през 2015 г. тенденцията на увеличение на относителния дял на броя транзакции през ПОС спрямо дела на транзакциите през АТМ терминали се запазва. Средната стойност на едно теглене от АТМ е 173,3 лв., а средната стойност на транзакция от ПОС е 64,2 лв.

Приходите от транзакции през система БОРИКА за годината са в размер на 15 967 хил. лв. Сравнено с 2014 г. ръстът на приходите от система БОРИКА е 14,4 % и 105,3 % изпълнение на плана. Големият ръст на приходите от транзакции в система БОРИКА се дължи основно на големия ръст на транзакции с карти, издадени в чужбина и наши карти, на терминали в чужбина.

Резултатите показват, че въпреки негативната обстановка, „Борика – Банксервиз“ АД отчита добри финансови резултати. Това се дължи на по – високия растеж на икономиката до средата на годината, който успява да неутрализира намаляващия ръст от последните месеци, както и на високата дисциплина по отношение на разходите.

През 2016 г. усилията на БОБС ще бъдат насочени основно към:

 • Изграждане на център за централизирано наблюдение на всички картови транзакции в банковата система на страната;

 • Обновяване на технологичната платформа на система БОРИКА;

 • Стартиране на електронен портал за оспорени плащания; издаване на карти с логото на BCard и подготовка на терминалите за приемане на транзакции с BCard;

 • Проектиране и стартиране на СМР за изграждането на Центъра за данни в гр. Пловдив;

 • Внедряване на Интегрирана система за управление на стопанските процеси в дружеството;

 • Поддържане и непрекъснато усъвършенстване на информационната сигурност.

Мирослав Вичев беше избран за главен изпълнителен директор на „Борика – Банксервиз“ (БОБС) АД на провелото се на 8-ми юни 2016 г. Общо събрание на акционерите на дружеството, съобщиха от организацията.

Мирослав Вичев

Вичев е възпитаник на Английската езикова гимназия и Техническия Университет в София, където завършва с отличен успех. Кариерата му преминава през различни позиции в ИТ сектора. Той започва кариерата си в Българска пощенска банка, като достига до поста ръководител "Приложни системи". От 1996 до 2000 г. е мениджър, а по-късно и старши мениджър в "Управленско консултиране и ИТ" на Deloitte & Touche. От 2000 до 2002 работи като ръководител консултантски отдел в Майкрософт България, като в същия период е и консултант по избора на система РИНГС, към БНБ. Кариерата му преминава през ТБ „Биохим“, където е директор ИТ и участва в обновяването на основната банкова система. От декември 2003 година е член на УС, а в последствие и изпълнителен директор на Банка ДСК, където има ключова роля в трансформацията на традиционна държавна институция в модерен лидер на пазара, цялостно внедряване на банкова система и изграждане на самостоятелен картов център. Междувременно е член на Надзорния съвет на пенсионна компания „ДСК Родина“, член на Съвета на директорите на „Дружество за касови услуги“ и член на Съвета на директорите на OTP Bank (Русия). Благодарение на натрупания опит и успешни проекти, г-н Вичев израства в групата OTP до ниво заместник на главния изпълнителен директор на OTP Bank (Унгария) и CIO на банковата група.

На общо събрание бе гласуван и нов състав на членовете на Съвета на директорите (СД). Новите членове са представители на Пощенска банка и Първа инвестиционна банка. Райфайзенбанк и Банка Пиреос напускат съвета.

Считано от 08.06.2016 г., членове на Съвета на директорите (СД) са:

 • Калин Христов – Българска народна банка, председател на СД

 • Виолина Спасова – Банка ДСК, зам.-председател на СД

 • Левон Хампарцумян, УниКредит Булбанк, член на СД

 • Стилиян Вътев, Обединена Българска Банка, член на СД

 • Георги Константинов, Централна Кооперативна Банка, член на СД

 • Мартин Заимов, SG Експресбанк, член на СД

 • Петя Димитрова, Пощенска Банка, член на СД

 • Васил Христов, Първа Инвестиционна Банка, член на СД

 • Мирослав Вичев, Борика – Банксервиз, член на СД

Най-новото
Дали 2023 ще бъде годината на стартъпите в инфраструктурата

Дали 2023 ще бъде годината на стартъпите в инфраструктурата

 • 0


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК