Computerworld.bg
Computer World

Агенция Митници вече разчита на обща ИТ архитектура

359 прочитания

Computerworld.bg

© Computer World


Агенция „Митници” (АМ) е централизирана административна структура към министъра на финансите. Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите. Митническата администрация участва в разработването и реализира митническата политика на държавата, в рамките на Европейския съюз. Участва в разработването и изпълнението на международните договори, които се отнасят до митническата дейност. АМ осъществява международните митнически връзки и събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация относно митническата дейност и разработва митническа статистика.

Основни предизвикателства

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (Корпоративна архитектура)“

Възложител: Агенция „Митници“

Изпълнител: „Гравис България“ АД

Дата на стартиране/дата на приключване на проекта: 11.04.2014 г. – 11.10.2015 г.

Бюджет на проекта: 3 500 606,08 лв. с ДДС

Категория: Национален ИТ проект, реализиран в администрацията

Подкатегория: "Централна администрация"

Българската митническа администрация (БМА) е изправена пред множество предизвикателства.

- Глобалната реформа на Европейската комисия в областта на Митническия съюз:

Предпоставки: глобализацията, сигурност и улеснения за търговията, Лисабонската стратегия за конкурентоспособност и развитие, работа на митниците в електронна среда.

- Модернизиране на Митническото законодателство на ЕС:

Предпоставки: многократно изменяно, прието преди повече от 20 г. и вече не отразява новите реалности в международната търговия, както и новата роля и мисия на митниците, а процедурите в него са предимно на базата на хартиени носители и са твърде комплексни.

- Инициатива “Електронни митници”:

Предпоставки: промените в бизнес процесите пораждат и промени в свързаните с тях електронни (информационни) системи.

Модернизирането на митническото законодателство на ЕС води до стартирането на Инициатива “Електронни митници”, от която следва изпълнението на настоящия проект.

Предвидено е МКС (Митнически Кодекс на Съюза) да влезе в сила в пълния си обхват на 1 май 2016 г.

Чл. 278 от МКС представлява преходна мярка единствено по отношение на адаптирането на електронните системи на държавите членки към новия кодекс, най-късно до 31 декември 2020 г.

Цели и конкретни стъпки за реализирането им:

 • Трансформация към качествено нов начин на организация на бизнес процесите в митническите администрации на държавите-членки и на функционирането на митническия съюз като цяло.
 • - Реализация: чрез паралелното изпълнение на две дългосрочни и взаимосвързани инициативи: Модернизиране на митническото законодателство на ЕС и “Електронни митници“.
 • Модернизиране и опростяване на митническото законодателство и административните процедури, баланс между сигурността и улесняването на търговията, въвеждане на правния принцип, че всички митнически и търговски операции се обработват по електронен път, по-нататъшното развитие на Единния пазар на Общността.
 • - Реализация: Митнически кодекс на Общността (Регламент (ЕИО) № 2913/92) –> Модернизирания митнически кодекс (Регламент (ЕО) № 450/2008) - > Митнически кодекс на Съюза (Регламент (ЕО) № 952/2013.

  - Създаване на нова електронна митническа среда в рамките на ЕС, осигуряваща възможност електронното общуване между митниците и бизнеса да е обичайно и регулярно, а хартиеното общуване – изключение.

 • - Реализация: Многогодишен стратегически план (MASP - Multi-Annual Strategic Plan), инструмент на ЕК за управление и планиране на инициативата „Електронни митници“:
 • преминаване към единна архитектура, базирана на услуги (SOA);
 • изграждане на функционалности на модулен принцип;
 • интеграция на новите и съществуващите функционалности;
 • преминаване към централизирани решения и усъвършенстване на платформите за оперативна съвместимост за обмен на данни между АМ и други административни структури.
 • Подходът за реализация на проекта беше базиран на визията на АМ да отговори на предизвикателства и да изпълни ангажиментите, произтичащи от глобалната реформа на ЕК в областта на Митническия съюз чрез изграждане на корпоративна архитектура, като ключов инструмент за документиране, анализиране и управление на организациите, обвързващ постигането на техните бизнес и ИТ цели, обясняват от Агенция „Митници“.

Характеристики на информационната система

 • Общата цел на проекта е усъвършенстване и развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги в Агенция „Митници”, чрез изграждане на обща информационна и технологична архитектура на вътрешно-административните връзки и връзките с потребителите.

Целевите групи на проекта са администрацията на Агенция „Митници” и потребители на административни услуги на АМ – бизнес и граждани.

 • Настоящият проект обхваща две основни дейности:
 • Основна дейност „Разработване на архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (корпоративна архитектура)“;

 • Основна дейност „Разработване и внедряване на Митническа информационна система за изнасяне, чрез реинженеринг в съответствие с разработената Корпоративна архитектура, на митническите информационни системи за изнасяне (национални формалности при изнасяне и Системата за контрол на износа – фаза 2 /ECS export control system – phase 2/)“.

 • 1. Дейности, обхванати в основна дейност „Разработване на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (корпоративна архитектура)“:
 • - Разработена бизнес архитектура - определя бизнес стратегията, управлението, организацията и ключовите бизнес процеси;
 • - Разработена архитектура на данните - описва структурата на логическото и физическото представяне на данните на организацията, както и тяхното управление;
 • - Разработена архитектура на приложенията - предоставя модел за отделните приложения/модули, които да бъдат въведени в експлоатация, техните взаимодействия, както и взаимоотношенията им с основните бизнес процеси на организацията;
 • - Разработена технологична архитектура - описва логическите софтуерни и хардуерни възможности, които се изискват, за да подсигурят въвеждането в експлоатация на услугите, свързани с бизнеса, данните и приложенията. Това включва ИТ инфраструктура, междинен интеграционен софтуер (middleware), мрежи, комуникации, обработка, стандарти и др.;
 • Доставена, инсталирана и настроена ARIS бизнес дизайн платформа, включваща лицензи за ползване на:
 • - ARIS Design server 9.x – 1 лиценз,

 • - ARIS Publisher server 9.x – 1 лиценз,

 • - ARIS Architect 9.x – 1 лиценз,

 • - ARIS Designer 9.x – 10 лиценза,

 • - и ARIS Viewer 9.x – 20 лиценза,

 • - и поддръжката им за период от 24 месеца.

 • - Доставени, инсталирани и настроени 3 мастилено- струйни принтери/плотери.

 • 2. Дейности, обхванати в основна дейност „Разработване и внедряване на митническа информационна система за изнасяне (МИСИ), чрез реинженеринг в съответствие с разработената корпоративна архитектура, на митническите информационни системи за изнасяне (национални формалности при изнасяне и Системата за контрол на износа – фаза 2 /ECS export control system – phase 2/)“:
 • - Разработена и внедрена митническа информационна система за изнасяне, чрез реинженеринг, в съответствие с разработената корпоративна архитектура, на митническите информационни системи за изнасяне (национални формалности при изнасяне и системата за контрол на износа – фаза 2 /ECS export control system – phase 2/), потвърждаваща архитектурата в реални условия;

 • - Разработване на функционалностите, съгласно функционалната и техническа спецификация, определена от DG TAXUD на Европейската комисия в документите FTSS - Automated Export System Addendum (FTSS - AES) и Design Document for National Export Application (DDNXA) и национални изисквания на Агенция „Митници":
 • - Разработване на всички бизнес процеси в митническо учреждение на подаване за режим Износ;
 • - Разработване на всички бизнес процеси в износно и изходно митническо учреждение за режим Износ;
 • - Разработване на всички бизнес процеси, свързани с процедурите по издирване;
 • - Разработване на всички бизнес процеси за опростено деклариране за режим Износ;
 • - Разработване на всички бизнес процеси за обработка на обобщена декларация за напускане.
 • - Разработване на следните електронни административни услуги, свързани с митническите формалности при изнасяне:

  • Регистриране на декларация за митнически режим износ;

  • Приемане на искане за корекция на декларация за митнически режим износ;

  • Приемане на искане за анулиране на декларация за митнически режим износ;

  • Регистриране на непълна декларация за митнически режим износ;

  • Регистриране на облекчена декларация за митнически режим износ;

  • Регистриране на допълнителна декларация за митнически режим износ;

  • Регистриране на декларация за оформяне на място за митнически режим износ;

  • Справка за статус на декларация за митнически режим износ.

 • - Обучени 36 служители за работа със системата.

 • Описание на ИТ решението

  • ИКТ инфраструктура/мрежа/хардуерна платформа за МИСИ:
  • Техническа среда:

  • работни станции са със следните минимални параметри: Процесор – 2 GHz, Оперативна памет – 1024 MB, Твърд диск – свободно пространство 5 GB, Операционна система – Windows XP SP3;

  • База данни – Informix 12.

 • Сървър на приложенията:

  • RHEL /CentOS 6; 64 bit;

  • 4 x Intel Xeon E31242 8 core 2.00 Ghz; 64 Gb ram;

  • 150 Gb/RAID5;

  • JBoss EAP 6.3 / java jdk 1.7.0/ 64 bit.

 • Потребителски интерфейс:

  • за MS Windows XP - IE 11 32bit, Mozilla Firefox 40 esr и по-нови;

  • за MS Windows 7 - IE 11 32bit, Mozilla Firefox 40 esr и по-нови;

  • Adobe Reader 9 и следващи версии.

 • Хардуерна рамка:

  • Storage IBM 5100;

  • Red Hat Enterprise Virtualization 3.

 • Методологии и стандарти:

  • TOGAF (The Open Group Architecture Framework);

  • ADM (Architecture Development Method);

  • ARIS AVE (ARIS Value Engineering);

  • SOA (Service-oriented architecture);

  • CEAF (The Commission Enterprise IT Architecture Framework);

  • RUP (Rational Unified Process);

  • UML (Unified Modelling Language).

 • Софтуерни продукти/решения:

 • ARIS Design server 9.x - 1 лиценз;
 • ARIS Publisher server 9.x - 1 лиценз;
 • ARIS Architect 9.x - 1 лиценз;
 • ARIS Designer 9.x - 10 лиценза;
 • ARIS Viewer 9.x - 20 лицензa;
 • Application Server – Jboss EAP 6.3;
 • Database Server – Informix 12;
 • Java 1.7.0;
 • JBoss ESB – SwitchYard;
 • Grails;
 • Groovy;
 • HornetQ.
  • Интеграция с други ИТ решения

   Реализиране на интеграция и/или промени в следните модули и системи в Агенция „Митници“:

   • Компонента предшестващ/последващ документ между МИСИ и БИМИС;
   • МИСИ и МИС3А;
   • МИСИ и БИМИС – модул „Решения на митническите органи“, модул „Митническо задължение“, модул „Анализ на риска“, модул „Опростено деклариране“, модул „Surveillance2“, модул „Оторизация и автентикация“, интеграция на данни, интеграция с главното меню на БИМИС;
   • МИСИ и Система за референтни данни;
   • МИСИ и ЕОРИ;
   • МИСИ и БАЦИС (Модул EMCS);
   • МИСИ и е-Портал на Агенция „Митници“;
   • МИСИ и CCN/CSI.

   Eфект от ИТ решението

   Изградената митническа информационна система за изнасяне осъществява електронен обмен на съобщения, за обслужване на процесите при изнасяне между Република България и държавите членки на ЕС, както и между Агенция „Митници“ и икономическите оператори. С повишеното си бързодействие и надеждност МИСИ дава възможност на потребителите - митнически служители и икономически оператори да съкратят времето необходимо за извършване на митническите формалности при изнасяне, заявиха от АМ.

   Този проект е сериозна технологична стъпка напред за АМ, в сравнение с другите ведомства в РБ и другите митнически администрации в ЕС – за първи път в АМ - и в България като цяло, се реализира комплексна система, изцяло базирана на SOA подхода. DG TAXUD вече 3-та г. разработва системата Customs Decisions, базирана на SOA, категорични са от митническата администрация.

   Проектът е мост между повече от 15 г. период (от 1999 г. до днес) на създаване и развитие на БИМИС преди и след присъединяването към ЕС и предстоящия нов период на развитие БИМИС 2020, обусловен от влизането в сила на МКС и преходния период за адаптиране на ИТ системите до 2020 г., твърдят от агенцията.

   Проектът е и фундамент за изпълнение на ангажиментите, произтичащи от МКС и дефинирани в MASP – за тази цел в рамките на проекта беше дефинирано целевото състояние на БИМИС 2020, беше разработена Методология за изпълнение на проектa БИМИС 2020, беше указано съдействие на AM за разработване на секторна стратегия „еМитници 2014-2020 г.“ и пътната карта към нея, допълват от АМ.

   Статистика за обработените операции от МИСИ (за периода 10.08.2015г. - 18.10.2015г.):

   - Общ брой обменяни съобщения – 1 347 448

   - Задействани движения 501 (ЕАД) от BG (МУ на Износ BG) – 53 608

   - Задействани движения 501 (ЕАД) към BG (Изходно МУ BG)- 148 152

   - Задействани движения 601 (ОДН) от BG (Изходно МУ BG) – 43 683

   - Задействани движения 601 (ОДН) от България към други страни членки на Общността – 1824

   Потенциал за развитие на системата

   МИСИ е проектирана, разработена и внедрена в иновативна клъстърна среда. Клъстърната среда е изградена от домейн, разделен на клъстърни групи, които от своя страна са изградени от отделни сървъри (nodes). Това позволява пускането и спирането на отделни сървъри или цели клъстърни групи, което дава възможност за много бързо и прецизно регулиране на използваните хардуерни ресурси. Това гарантира лесното мащабиране и гъвкавата пренастройка на системата спрямо големината на бизнес дейността и тенденциите за нейното разрастване или свиване, както и спрямо броя потребители и натоварването на системата.

   Така изградената експлоатационна среда на МИСИ гарантира изключително висока отказоустойчивост и бързо адаптиране към повишаване или намаляване на натоварването на системата.

   В допълнение към технологичната платформа, МИСИ е разработена посредством SOA архитектура, с цел бързото и лесно надграждане на системата чрез преизползване на вече готови услуги и унифициране на работата на отделните компоненти. Основната шина (ESB – Enterprise Service Bus) на приложението стандартизира и гарантира лесната интеграция на МИСИ с външни информационни системи, компоненти и комуникационни канали.

   Плановете на Агенция “Митници” предвиждат всички нови и реинженервани стари системи да се внедряват върху новата експлоатационна среда на МИСИ, с цел повишаване на бързодействието, отказоустойчивостта и адаптивността на системите към повишено натоварване. С това целим да подобрим и развием услугите предлагани на гражданите и бизнеса в митническата сфера.

   Чрез двете си основни дейности, настоящия проект адресира и двата аспекта на реформата в митническата област в ЕС. Основната дейност, свързана с разработването на Корпоративна архитектура на Агенция „Митници“ е насочена към управление на бизнес трансформацията, а основната дейност свързана с разработването и внедряването на МИСИ в съответствие с разработената архитектура, има за цел да демонстрира подхода за адаптиране на информационните/електронните системи към бизнес трансформацията. Този подход ще бъде прилаган и към останалите системи, заложени в MASP, секторната стратегия и пътната карта на Агенция “Митници”.

   Агенция „Митници” (АМ) е централизирана административна структура към министъра на финансите. Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите. Митническата администрация участва в разработването и реализира митническата политика на държавата, в рамките на Европейския съюз. Участва в разработването и изпълнението на международните договори, които се отнасят до митническата дейност. АМ осъществява международните митнически връзки и събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация относно митническата дейност и разработва митническа статистика.

   Основни предизвикателства

   ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

   Име на проекта: „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (Корпоративна архитектура)“

   Възложител: Агенция „Митници“

   Изпълнител: „Гравис България“ АД

   Дата на стартиране/дата на приключване на проекта: 11.04.2014 г. – 11.10.2015 г.

   Бюджет на проекта: 3 500 606,08 лв. с ДДС

   Категория: Национален ИТ проект, реализиран в администрацията

   Подкатегория: "Централна администрация"

   Българската митническа администрация (БМА) е изправена пред множество предизвикателства.

   - Глобалната реформа на Европейската комисия в областта на Митническия съюз:

   Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
   Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
   Tobel - управление на територията в умния град
   Съдържание от Mapex

   Най-новото

   Apple представи AR шлем - Vision Pro

   Apple представи AR шлем - Vision Pro

   • 0
   • 144


   Apple Reality идва през декември?

   Apple Reality идва през декември?

   • 0
   • 189


   5% от съкращенията в САЩ за заради изкуствен интелект

   5% от съкращенията в САЩ за заради изкуствен интелект

   • 0
   • 245

   Още от Digitalk ›
   С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК