Мобилно решение ползват здравно застраховани клиенти на Булстрад Живот

Computerworld.bg
Computer World

Мобилно решение ползват здравно застраховани клиенти на Булстрад Живот

445 прочитания

Computerworld.bg

© Computer World


ЗEАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД e един от водещите животозастрахователи в България и има над 20 годишен опит в успешното предлагане на професионални животозастрахователни решения за корпоративни и индивидуални клиенти. Дружеството предлага широка гама от гъвкави животозастрахователни програми и решения – спестовни програми, допълнителни рискови покрития, решения за корпоративни клиенти, застрахователни покрития за клиентите на финансови институции, решения за здравна защита и грижа, застраховки за пътуване в чужбина и др. За да гарантира високо качество на предлаганите продукти и услуги, и да отговори на потребностите на своите клиенти БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП се стреми към адаптирането и имплементирането на нови и иновативни форми на клиентско обслужване, които допринасят за успешното развиване на компанията като един от лидерите в животозастраховането у нас.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: „Интеграция на Salesforce CRM система и мобилно приложение B-Assist за обслужване на клиенти по застраховка „Здравна грижа“

Възложител: ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

Изпълнители: TBI Info Ltd., Next Consult Ltd.

Локация: България

Дата на стартиране и приключване на проекта: 01.06.2015-01.02.2016 г.

Бюджет на проекта: Cloud технологии, Salesforce CRM, 5-10 Project team: project management, business consultancy, SW Architecture, SW Development

Категория: Корпоративен сектор - Големи компании

Подкатегория: Застрахователни услуги

Основни бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от съответния ИТ проект

В отговор на моментното състояние на пазара на застрахователни продукти и услуги, както и с оглед на актуализираните планове за стратегическо развитие на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП по отношение на бизнес прaктиките, засягащи обслужването на корпоративните и индивидуални клиенти, бяха предприети стъпки за дефиниране на качествено нов подход в структурирането и извършването на критични за бизнеса модели и процеси, базирани върху принципно нови софтуерни архитектури, технологии и продукти.

Цели и конкретни стъпки за реализиране на целите

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП инициира анализ в търсене на нови форми и стратегии за достъпване на пазара на застрахователни продукти и услуги. Като основни партньори на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП по отношение на проектния анализ и разработка бяха привлечени TBI Info и Next Consult. Резултатите от анализа на партньорите в проекта, специалистите по софтуерни архитектури и решения на TBI Info и бизнес консултантите на Next Consult, недвусмислено показаха огромния потенциал на т. нар. бизнес мобилни приложения като един иновативен канал за управление на бизнес процеси и директно обслужване на клиенти. Според актуални статистически данни, броят на наличните за download мобилни приложения само в Google Play надхвърлят 2 милиона, като делът на бизнес мобилните приложения към този момент не надхвърля 10%. От общия брой на бизнес мобилните приложения делът на тези, които са пряко фокусирани върху пазара на застрахователни продукти и услуги е пренебрежимо малък. На базата на аналитичните данни, както и като изпълнение на плана за стратегическото развитие на компанията в сферата на гъвкавата ефективност и повишеното удовлетвореност при управление и обслужване на клиентската база на компанията бяха предприети стъпки за внедряване на Salesforce CRM система, както и нейното интегриране с бизнес мобилно приложение B-Assist.

Описание на ИКТ решението

ИТ решението, съвместна разработка и имплементация на партньорите на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП от TBI Info и Next Consult, е пилотен проект за компанията и в актуалния му вариант е фокусирано изцяло върху процесите по обслужване на клиенти притежатели на полици по застрахователен продукт „Здравна грижа“, предлагайки изчерпателна информация по моментните покрития валидни за полицата, актуалните лимити, вида услуги, които могат да бъдат ползвани, както и подробна информация за съответните лечебни заведения и центрове за обслужване на клиенти в партньорската мрежа на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП.

Мобилното приложение B-Assist е изградено изцяло на базата на хибридни технологии. В момента приложението се предлага за всякакви устройства, функциониращи под операционна система Android или iOS. PostgreSQL базата данни на приложението е ситуирана в PaaS Cloud и е качено на платформата Heroku. Heroku PaaS представлява надеждна облачна платформа, предлагаща менажирани Container system и интегрирани Data Services, предвидена за ресурсно осигуряване на модерни мобилни приложения. С помощта на Heroku се осигурява и свързаността на приложението с legacy системата на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП BSLife, както и с нововъведената CRM система за обслужване на клиенти и управление на бизнес процесите в сегмент „Здравна грижа“ Salesforce.

На представянето на мобилното приложение Светла Несторова, председател на УС и изпълнителен директор на „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ заяви, че не е чувала за подобна система в цяла Централна и Източна Европа. Тогава стана ясно още, че това е първият проект за внедряване на Salesforce в застрахователния сектор в Югоизточна Европа.

Ползите от новата система

Нововъведената софтуерна система за обслужване на клиенти по застрахователен продукт „Здравна грижа“ на мобилното приложение B-Assist и CRM Salesforce обединява предимствата на два етаблирани и вече доказали се в практиката бизнес модела Customer-to-business (C2B) и Business-to-customer (B2C), като ги интегрира в един общ модел, възползвайки се максимално от реализирана оперативна синергия и предимства. Системата е отворена за клиентите на компанията, като им позволява бързо и лесно да заявят нужда от медицински услуги и съответните високоспециализирани изследвания. По отношение на B2C модела от страна на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП потребители се явяват медицинските координатори от отдел „Обслужване по здравна грижа“. Принципът на работа отговаря на динамичните условия в реална среда, като позволява в реално време клиентите на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП да подават своите заявки за асистънс през мобилното приложение. В реално време в Salesforce CRM системата се генерира нова заявка, която се нарежда в листа на отворените заявки на медицинските координатори. Следвайки установените вътрешни процедури медицинският координатор разрешава подадения казус и подава навременна обратна връзка към клиента, потърсил съдействие.

Eфект от ИТ решението

Въвеждането на мобилното приложение B-Assist и CRM Salesforce системата значително съкратиха времето, необходимо за обслужванете на клиентите. Заявките се подават в реално време, а CRM Salesforce позволява навременното им приоритизиране и разпределение според моментната натовареност на отделните медицински координатори. Системата значително съкрати времето за обработка на заявките и логично доведе до повишаване на нивото на удовлетвореност от услугите сред клиентите на компанията. Отделно системата предлага широпоспектърен инструментариум за анализ на: получените данни, характер на заявките, приоритетност, пикови натоварвания и т.н. , които спомагат за по-добрия микромениджмънт на ниво отдел, както и за по-оптималното ресурсно осигуряване в отдела според установените ежедневни бизнес изисквания и оперативни нужди.

Нововъведената система на TBI Info и Next Consult значително намалява времето за обслужване на клиентите на компанията. Многофункционалният инструментариум за рипортинг и анализ на оперативната дейност позволява да се приложат допълнителни KPI метрики за следене на ефективността и ефикасността на организацията при предоставяне на услуги.

Основен белег за подобреното обслужване на клиентите е инстантния вход на нови заявки в системата, както и съответно значително оптимизирания Response timе KPI за обработка на новопостъпили заявки и връщане на обратна връзка по отделните случаи.

Въвеждането на B-Assist & Salesforce значително редуцира разходите по контакт и обслужване на клиентите на компанията. При съотнасяне на общите разходи за поддръжка на софтуерната архитектура към общия брой на постъпили и обработени заявки, разходите за обслужване и комуникация по всеки отделен случай на практика клонят към нула. Възможността за прилагане на решението и внедряването му и в други сегменти на бизнеса несъмнено ще повлияе положително на ROI индекса на проекта, като точната номинална стойност предстои да бъде изчислена след успешното приключване на планираните бъдещи проекти.

Потенциал за развитие

Моментната софтуерна архитектура е фокусирана върху управлението на бизнес процеси по застрахователни услуги и продукти в краткосрочния бизнес. Интегрирането и въвеждането на системата за управление на бизнеса по застрахователни продукти и услуги от дългосрочния бизнес на компанията е сравнително аналогичен процес и данните от направените вече предварителни анализи показаха голям потенциал за възполване от т. нар. икономии на мащаба. Самата система се характеризира със своята гъвкавост и лесна адаптация към разнообразни по специфика бизнес модели. Тъй като за момента са анализирани и внедрени единствено Service Cloud услугите, едно от стандартните решения на Salesforce, компанията успешно дефинира огромен потенциал за по-добро позициониране на застрахователния пазар чрез въвеждане и на други стандартни out-of-the box решения предлагани от Salesforce платформата напр. Sales Cloud за търговските операции, Marketing Cloud за провеждане на насочени маркетингови компании и по-непосредствен контакт с клиентската база на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП.

Изградената интегрирана система мобилно приложение B-Assist & Salesforce CRM система предлагат универсалнo решение, което би било лесно приложимо и в други организации, развиващи бизнес и предоставящи услуги на застрахователния пазар аналогично на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП.

ЗEАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД e един от водещите животозастрахователи в България и има над 20 годишен опит в успешното предлагане на професионални животозастрахователни решения за корпоративни и индивидуални клиенти. Дружеството предлага широка гама от гъвкави животозастрахователни програми и решения – спестовни програми, допълнителни рискови покрития, решения за корпоративни клиенти, застрахователни покрития за клиентите на финансови институции, решения за здравна защита и грижа, застраховки за пътуване в чужбина и др. За да гарантира високо качество на предлаганите продукти и услуги, и да отговори на потребностите на своите клиенти БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП се стреми към адаптирането и имплементирането на нови и иновативни форми на клиентско обслужване, които допринасят за успешното развиване на компанията като един от лидерите в животозастраховането у нас.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: „Интеграция на Salesforce CRM система и мобилно приложение B-Assist за обслужване на клиенти по застраховка „Здравна грижа“

Възложител: ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

Изпълнители: TBI Info Ltd., Next Consult Ltd.

Локация: България

Дата на стартиране и приключване на проекта: 01.06.2015-01.02.2016 г.

Бюджет на проекта: Cloud технологии, Salesforce CRM, 5-10 Project team: project management, business consultancy, SW Architecture, SW Development

Категория: Корпоративен сектор - Големи компании

Подкатегория: Застрахователни услуги

Основни бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от съответния ИТ проект

В отговор на моментното състояние на пазара на застрахователни продукти и услуги, както и с оглед на актуализираните планове за стратегическо развитие на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП по отношение на бизнес прaктиките, засягащи обслужването на корпоративните и индивидуални клиенти, бяха предприети стъпки за дефиниране на качествено нов подход в структурирането и извършването на критични за бизнеса модели и процеси, базирани върху принципно нови софтуерни архитектури, технологии и продукти.

Цели и конкретни стъпки за реализиране на целите

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП инициира анализ в търсене на нови форми и стратегии за достъпване на пазара на застрахователни продукти и услуги. Като основни партньори на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП по отношение на проектния анализ и разработка бяха привлечени TBI Info и Next Consult. Резултатите от анализа на партньорите в проекта, специалистите по софтуерни архитектури и решения на TBI Info и бизнес консултантите на Next Consult, недвусмислено показаха огромния потенциал на т. нар. бизнес мобилни приложения като един иновативен канал за управление на бизнес процеси и директно обслужване на клиенти. Според актуални статистически данни, броят на наличните за download мобилни приложения само в Google Play надхвърлят 2 милиона, като делът на бизнес мобилните приложения към този момент не надхвърля 10%. От общия брой на бизнес мобилните приложения делът на тези, които са пряко фокусирани върху пазара на застрахователни продукти и услуги е пренебрежимо малък. На базата на аналитичните данни, както и като изпълнение на плана за стратегическото развитие на компанията в сферата на гъвкавата ефективност и повишеното удовлетвореност при управление и обслужване на клиентската база на компанията бяха предприети стъпки за внедряване на Salesforce CRM система, както и нейното интегриране с бизнес мобилно приложение B-Assist.

Описание на ИКТ решението

ИТ решението, съвместна разработка и имплементация на партньорите на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП от TBI Info и Next Consult, е пилотен проект за компанията и в актуалния му вариант е фокусирано изцяло върху процесите по обслужване на клиенти притежатели на полици по застрахователен продукт „Здравна грижа“, предлагайки изчерпателна информация по моментните покрития валидни за полицата, актуалните лимити, вида услуги, които могат да бъдат ползвани, както и подробна информация за съответните лечебни заведения и центрове за обслужване на клиенти в партньорската мрежа на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП.

Мобилното приложение B-Assist е изградено изцяло на базата на хибридни технологии. В момента приложението се предлага за всякакви устройства, функциониращи под операционна система Android или iOS. PostgreSQL базата данни на приложението е ситуирана в PaaS Cloud и е качено на платформата Heroku. Heroku PaaS представлява надеждна облачна платформа, предлагаща менажирани Container system и интегрирани Data Services, предвидена за ресурсно осигуряване на модерни мобилни приложения. С помощта на Heroku се осигурява и свързаността на приложението с legacy системата на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП BSLife, както и с нововъведената CRM система за обслужване на клиенти и управление на бизнес процесите в сегмент „Здравна грижа“ Salesforce.

На представянето на мобилното приложение Светла Несторова, председател на УС и изпълнителен директор на „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ заяви, че не е чувала за подобна система в цяла Централна и Източна Европа. Тогава стана ясно още, че това е първият проект за внедряване на Salesforce в застрахователния сектор в Югоизточна Европа.

Ползите от новата система

Нововъведената софтуерна система за обслужване на клиенти по застрахователен продукт „Здравна грижа“ на мобилното приложение B-Assist и CRM Salesforce обединява предимствата на два етаблирани и вече доказали се в практиката бизнес модела Customer-to-business (C2B) и Business-to-customer (B2C), като ги интегрира в един общ модел, възползвайки се максимално от реализирана оперативна синергия и предимства. Системата е отворена за клиентите на компанията, като им позволява бързо и лесно да заявят нужда от медицински услуги и съответните високоспециализирани изследвания. По отношение на B2C модела от страна на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП потребители се явяват медицинските координатори от отдел „Обслужване по здравна грижа“. Принципът на работа отговаря на динамичните условия в реална среда, като позволява в реално време клиентите на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП да подават своите заявки за асистънс през мобилното приложение. В реално време в Salesforce CRM системата се генерира нова заявка, която се нарежда в листа на отворените заявки на медицинските координатори. Следвайки установените вътрешни процедури медицинският координатор разрешава подадения казус и подава навременна обратна връзка към клиента, потърсил съдействие.

Eфект от ИТ решението

Въвеждането на мобилното приложение B-Assist и CRM Salesforce системата значително съкратиха времето, необходимо за обслужванете на клиентите. Заявките се подават в реално време, а CRM Salesforce позволява навременното им приоритизиране и разпределение според моментната натовареност на отделните медицински координатори. Системата значително съкрати времето за обработка на заявките и логично доведе до повишаване на нивото на удовлетвореност от услугите сред клиентите на компанията. Отделно системата предлага широпоспектърен инструментариум за анализ на: получените данни, характер на заявките, приоритетност, пикови натоварвания и т.н. , които спомагат за по-добрия микромениджмънт на ниво отдел, както и за по-оптималното ресурсно осигуряване в отдела според установените ежедневни бизнес изисквания и оперативни нужди.

Нововъведената система на TBI Info и Next Consult значително намалява времето за обслужване на клиентите на компанията. Многофункционалният инструментариум за рипортинг и анализ на оперативната дейност позволява да се приложат допълнителни KPI метрики за следене на ефективността и ефикасността на организацията при предоставяне на услуги.

Основен белег за подобреното обслужване на клиентите е инстантния вход на нови заявки в системата, както и съответно значително оптимизирания Response timе KPI за обработка на новопостъпили заявки и връщане на обратна връзка по отделните случаи.

Въвеждането на B-Assist & Salesforce значително редуцира разходите по контакт и обслужване на клиентите на компанията. При съотнасяне на общите разходи за поддръжка на софтуерната архитектура към общия брой на постъпили и обработени заявки, разходите за обслужване и комуникация по всеки отделен случай на практика клонят към нула. Възможността за прилагане на решението и внедряването му и в други сегменти на бизнеса несъмнено ще повлияе положително на ROI индекса на проекта, като точната номинална стойност предстои да бъде изчислена след успешното приключване на планираните бъдещи проекти.

Потенциал за развитие

Моментната софтуерна архитектура е фокусирана върху управлението на бизнес процеси по застрахователни услуги и продукти в краткосрочния бизнес. Интегрирането и въвеждането на системата за управление на бизнеса по застрахователни продукти и услуги от дългосрочния бизнес на компанията е сравнително аналогичен процес и данните от направените вече предварителни анализи показаха голям потенциал за възполване от т. нар. икономии на мащаба. Самата система се характеризира със своята гъвкавост и лесна адаптация към разнообразни по специфика бизнес модели. Тъй като за момента са анализирани и внедрени единствено Service Cloud услугите, едно от стандартните решения на Salesforce, компанията успешно дефинира огромен потенциал за по-добро позициониране на застрахователния пазар чрез въвеждане и на други стандартни out-of-the box решения предлагани от Salesforce платформата напр. Sales Cloud за търговските операции, Marketing Cloud за провеждане на насочени маркетингови компании и по-непосредствен контакт с клиентската база на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП.

Изградената интегрирана система мобилно приложение B-Assist & Salesforce CRM система предлагат универсалнo решение, което би било лесно приложимо и в други организации, развиващи бизнес и предоставящи услуги на застрахователния пазар аналогично на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК