Digitalk&A1 Awards: Новият портал на НАП улеснява достъпа до е-услуги

Проектът гарантира надеждност, сигурност и непрекъсваемост на дейността на НАП

Владимир Владков

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: "Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи"

Възложител: Националната агенция за приходите (НАП)

Основен изпълнител: "Мусала Софт" АД

Дата на стартиране/дата на приключване: 01.06.2017 / 16.08.2021

Бюджет на проекта: 2 463 774,54 лв.

Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards

Националната агенция за приходите (НАП) е водещата институция в България при предоставянето на електронни услуги за юридическите и физическите лица. Чрез е-услуги на агенцията се приемат и обработват над 80 милиона електронни документа годишно.

В изпълнение на проект "Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи" са надградени информационните системи на НАП за предоставяне на електронни административни услуги и е изградена архитектура, ориентирана към услуги (SOA), като основната цел е предоставянето на качествени, ефективни и лесно достъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса.

Проектът е реализиран по Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Той е изпълнен чрез сключването на административен договор №BG05SFOP001-1.002-0011-C01 от 27 юни 2017 г. между НАП и Управляващия орган на ОПДУ.

Специфичните цели на проекта са:

  • Повишаване качеството и бързината на предоставяните от НАП електронни административни услуги
  • Подобряване на производителността и ефективността на основните информационни системи на НАП за обмен на данни и предоставяне на услуги към вътрешни и външни системи
  • Осигуряване на надеждност, сигурност и непрекъсваемост на дейността на НАП чрез обновяване на технологичната среда, позволяваща предоставянето на съвременни електронни услуги, базирани на SOA
  • Изграждане на вътрешен капацитет в НАП за поддържане и развитие на архитектура, ориентирана към услуги.

Общата стойност на проекта е 2 463 774.54 лв., като от тях разходите за надграждането на информационните системи на НАП са малко над 2.354 млн. лева, съгласно стойността на договора с "Мусала Софт" АД.

Фокус на проекта и стратегия за реализиране

Проектът е насочен към гражданите, бизнеса и всички администрации и партньори на НАП, както и към служителите на администрацията. Към момента ползвателите на платформата, електронните услуги и автоматизираните услуги, които дават възможност за обмен на информация от типа "система-система", са над 150 000. Целите на проекта отразяват намеренията на НАП да подобрява качеството на цялостната си дейност и средата, в която работи, за да поддържа стабилност на приходите и да увеличава нивата на доброволно спазване на задълженията.

Чрез проекта са надградени основните информационни системи в НАП, предоставящи електронни услуги, както и регистъра на задълженията и регистъра на задължените лица в НАП, като се създаде възможност за обмен на регистрационни и транзакционни данни по електронен път във вид на вътрешноадминистративни електронни услуги. До информацията имат достъп физическите и юридическите лица, които могат в реално време след успешна електронна идентификация, да получават информация за подадените документи и задълженията си към НАП, както и възможност да платят онлайн. "Проектът създаде необходимите предпоставки за по-лесен обмен на информация както между вътрешните системи на НАП, така и със системи на национално и трансгранично ниво. Това доведе до подобряване на качеството и бързодействието при предоставянето на административни услуги на физическите и юридическите лица от агенцията", обясняват от НАП.

Иновативност и креативност

Новата платформа на НАП дава възможност за достъп до електронните услуги на агенцията, без да има необходимост от посещаване на офис на НАП, както и възможност за преупълномощаване между различни бизнес партньори, без необходимост от участие на служители на агенцията.

Платформата на НАП вече е асоциирана към физически лица, а не към средството, с което се достъпва тя - чрез КЕП, ПИК. "По този начин при изтичане валидността на електронния подпис и придобиване на нов, няма да се налага да се извършват допълнителни дейности в офисите на НАП, а това води до облекчаване на административната тежест и спестяване времето на лицата", коментират от НАП.

Електронната идентификация до платформата на НАП на всички потребители, е реализирана в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната идентификация. В рамките на проекта е реализирана интеграция с националната схема за електронна идентификация към Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) съгласно изискванията на Закона за електронната идентификация и действащите нормативни правила за оперативна съвместимост. Дейностите по проекта се осъществиха в съответствие с изискванията, регламентирани в Закона за електронното управление, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Наредбата за минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност, Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.

Чрез реализацията на проекта в НАП е внедрена архитектура, ориентирана към услуги, което е нов подход при проектиране, реализиране и надграждане на информационните системи, чрез прилагане на асемблиране на софтуерни приложения, реинженеринг на бизнес процеси и свързване на софтуерни услуги, който предоставя бързина, независимост, автономност и дълголетие на услугата.

"Това технологично решение позволява по-лесно и независимо използването на информацията от старите и новите системи на НАП, както и уеднаквяване на резултатите, които могат да се преизползват в различни системи и услуги", добавят от НАП.

Осъществяването на проекта включва внедряване на платформата Docker, изградена на базата на контейнерна технология, която позволява изграждането, доставката и стартирането на различни услуги, изолирани от инфраструктурата.

С прилагането на тази технология и архитектура се намаляват взаимозависимостите и се подобрява сигурността на внедреното решение. Наличната мащабна инфраструктура в НАП е предпоставка да бъде приложена и технология за оркестрация на контейнери. Тя позволява улеснено управление на жизнения цикъл на услугите (например стартиране, спиране на процеси), проследяване на техния статус, рестартиране на услуга при откриване на проблеми, пускане на няколко инстанции на услуга, балансиране на натоварването между инстанциите и дори автоматично мащабиране на услуга при повишаване на натоварването към нея. Прилагането на тези технологични решения пряко допринасят за надеждността и непрекъснатата работа на услугите, базирани на архитектурата SOA. Интеграцията на системи и услуги към решението SOA се извършва посредством системна автентикация, чрез системни идентификационни данни в контекста на сценария Client Credentials от стандарта OAuth 2.0, който се използва в случаите на комуникация от тип "система-система".

Ефективност на проекта и резултати

В изпълнение на проекта НАП надгради електронните си услуги и основните информационни системи, чрез което създаде възможност за обмен на регистрационни и транзакционни данни по електронен път във вид на вътрешноадминистративни електронни услуги, включително по отношение на електронните услуги, регистъра на задълженията и регистъра на задължените лица в НАП. Архитектурата SOA в НАП е съвкупност от самостоятелни услуги, които са независими, но работят като едно цяло.

Този подход за реализация и интеграция на информационните системи осигурява условия за удовлетворяване на нарастващото търсене на информация, което прави процесите стандартизирани, проследими, бързо управляеми. Освен това той дава възможност за връзка на различни ИТ приложения (системи), без да бъдем зависими от техническите им параметри, както и реализацията на бързи промени при предоставянето на качествена и бърза информация, при промяна на законодателството или на бизнес процесите.

С внедряването на архитектурата SOA в НАП е внедрен и настроен интегратор на услуги (шина), който управлява и координира ползването на данни от информационни системи на НАП към портала за електронни услуги, електронните услуги и другите администрации и партньори на НАП. Информацията, която се съдържа в регистъра за задължените лица и в регистъра на задълженията, е динамична, тя може да бъде променяна ежедневно и достъпът до нея е от съществено значение за изпълнението на бизнес процесите в агенцията, партньорите на НАП, гражданите и бизнеса.

Поддържането на точна и коректна информация от тези бази данни и изграждането на интерфейси и услуги с тях, които извеждат информацията структурирано и с по-голямо бързодействие, чрез изграждане и внедряване на ориентирана към услугите архитектура, е от съществено значение както за НАП и нейните партньори (други администрации, институции и ведомства в държавата и ЕС), така и за клиентите на НАП. Предоставянето на данни се осъществява чрез изградени услуги и интерфейси в 15 приоритетни области за агенцията, които обхващат цялата значима информация в НАП. Ефективността и ефикасността на информационните системи на НАП, подкрепящи основните процеси в агенцията и участващи в обмена на данни и предоставяне на услуги към вътрешните и външни информационни системи за НАП, е тясно свързано с поддържането на актуално състояние на ИТ архитектура в агенцията.

В рамките на проекта е описана и моделирана ИТ архитектурата в НАП в контекста на внедреното SOA решение. ИТ архитектурата представлява цялостно описание на ключовите стратегии на организацията, свързани с информацията, приложните системи, технологии и инфраструктура, както и с тяхното влияние върху функциите и бизнес процесите в организацията. Тя включва модели на използвания хардуер, на базите данни, на данните и техническите термини, на услугите (services), на интерфейсите, на колаборациите, както и на връзките между обекти в база данни. При описанието на ИТ архитектурата е използван стандартният език за описание и моделиране - ARIS Architect & Designer.

"Резултатите от проекта са основополагащи за дългосрочното развитие на НАП. След изпълнението му, ние имаме системен подход за бъдещото развитие на електронните ни услуги. Клиентите на НАП ще бъдат улеснени значително при използването на новата платформа за достъп до е-услугите на агенцията, тъй като самата платформа е потребителски ориентирана и те могат да управляват съдържанието спрямо своите лични потребности. Услугите покриват всички наши дейности, така че потребителите ще могат да свършат работата си безпроблемно от своя домашен компютър, вместо да идват на място в офисите на НАП", коментира Милена Кръстанова, заместник изпълнителен директор на приходната агенция.

"Основната задача, която стоеше пред нас, беше да се внедри такова решение за архитектура (SOA), която да бъде гъвкава, да отговаря на изискванията на клиентите за бързо развитие и предоставяне на качествени електронни услуги, както и да дава възможност за бързи промени в информационни системи на НАП при законодателни промени така, че да дадем адекватен отговор на очакванията на обществото и гражданите", допълва Малина Панайотова, ИТ директор в ЦУ на НАП.

Предизвикателства

"Основното предизвикателство, пред което беше изправен проектът, е осигуряването на едновременната работа на двата портала за електронни услуги на НАП (стар и нов), както и услугите, интегрирани в тях", обясняват от НАП. Това изискване е поставено от приходната агенция с оглед плавно и безпроблемно запознаване и преминаване към начина на организация и работа с новия портал на НАП от заинтересованите страни и ползватели на услугите.

За целта е осъществена двустранна синхронизация на данните за идентификация и оторизация на потребителите между двата портала, същевременно част от услугите в порталите са адаптирани, за да се осигури тяхната интеграция и съобразяване с новата технологична рамка.

Цялостно въздействие и перспектива за развитие

С внедряването на проекта се постигна повишаване качеството и бързината на предоставяните от НАП електронни административни услуги. Подобрена е производителността и ефективността на основните информационни системи на НАП за обмен на данни и предоставяне на услуги към вътрешни и външни системи. Проектът гарантира надеждност, сигурност и непрекъсваемост на дейността на НАП чрез обновяване на технологичната среда, която позволява предоставяне на съвременни електронни услуги, базирани на SOA. В НАП е изграден вътрешен капацитет за поддържане и развитие на новата архитектура, ориентирана към услуги.

Чрез изпълнението на проекта са въведени добри практики при работа в онлайн среда за всички засегнати страни - клиенти, партньори и служители на НАП, които следва да се популяризират, стимулират и развиват, и от останалите институции в България. В допълнение внедрените нова архитектура и технологични решения са иновация не само за системата на администрацията, но и за обществения сектор в България като цяло.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: "Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи"

Възложител: Националната агенция за приходите (НАП)

Основен изпълнител: "Мусала Софт" АД

Дата на стартиране/дата на приключване: 01.06.2017 / 16.08.2021

Бюджет на проекта: 2 463 774,54 лв.

Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards

Националната агенция за приходите (НАП) е водещата институция в България при предоставянето на електронни услуги за юридическите и физическите лица. Чрез е-услуги на агенцията се приемат и обработват над 80 милиона електронни документа годишно.

Най-новото

ЕС блокира сливането на Booking.com и eTravel

ЕС блокира сливането на Booking.com и eTravel

  • 0

Джон Кармак: Изкуствен интелект на човешко ниво - около 2030 г.

Джон Кармак: Изкуствен интелект на човешко ниво - около 2030 г.

  • 0

Как ще се оформи цифровото бъдеще на Европа според GSMA

Как ще се оформи цифровото бъдеще на Европа според GSMA

  • 0


A1 пуска екосмартфон

A1 пуска екосмартфон

  • 0Полша ще разследва Open AI за нарушения по GDPR

Полша ще разследва Open AI за нарушения по GDPR

  • 0


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК