Digitalk&А1 Awards: Националният портал за пространствени данни (INSPIRE) заработи през 2021 г.

Владимир Владков
2299 прочитания

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА
Име на проекта
: "Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)"
Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ)
Основни изпълнители:
"Мапекс" АД - на Националния портал за пространствени данни;
"Сиела Норма" и "ЕСРИ България" в консорциум АППД ДЗЗД - на аналитичните и проучвателни дейности.
Дата на стартиране/дата на приключване: 2017 / 2021
Бюджет на проекта: 708 851.44 лв.
Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards
Национален портал за пространствени данни е реализиран през 2021 г. по проект, осъществен с финансовата подкрепа на ОП "Добро управление", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Проектът е насочен към подобряването на инфраструктурата за пространствена информация и процесите, свързани с обмен на пространствени данни, съгласно Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД).

С изграждането и внедряването на Национален портал за пространствени данни (НППД) ДАЕУ изпълнява задължението си за създаване на основния елемент на инфраструктурата за пространствена информация в Р. България като част от общоевропейската. По този начин се поставя стратегическа основа за ефективно изпълнение на задължението за изграждане на стандартна и оперативно съвместима информационно-комуникационна точка за обмен на пространствени данни на национално и европейско ниво.

С изграждането му Р. България изпълнява ангажиментите си по Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (т.нар. директива INSPIRE), като при реализацията на проекта са заимствани добри практики от порталите INSPIRE на други страни - членки на ЕС.

Порталът е стабилен, лесно използваем, осигурява бърз достъп в машинночетим, отворен формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни, включени в темите от приложенията на ЗДПД/Директива 2007/2/ЕО и услугите за тях.

Порталът осигурява възможност на органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват бази от пространствени данни във връзка с осъществяваните от тях правомощия и предоставят публични услуги, да имат взаимен достъп до поддържаните от тях масиви от данни, свързани с пространствена информация и законоустановените услуги за работа с тях.

"Националният портал за пространствени данни е инструментът, осигуряващ достъп до наличните метаданни, пространствени данни и мрежови услуги, по 34 теми съгласно Приложения I, II и III към ЗДПД/ Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), свързани с околната среда или дейности, които имат отношение към опазването на околната среда. Публикуването на данните на портала, както и техният обем, качество и актуалност не са отговорност на ДАЕУ, а на публичните органи, които са ги създали", коментира ръководителят на проекта Георги Гладков.

Цели и бюджет

Общата цел е изграждане на Национален портал за пространствени данни, с оглед изпълнение на ангажиментите на Република България по Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), но тя се реализира чрез постигане на следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:

 • Създаване на Национален портал за пространствени данни като елемент на националната инфраструктура за пространствена информация, който да предоставя мрежови услуги на държавната администрация, гражданите и бизнеса;
 • Изграждане на стандартна и оперативно съвместима информационно-комуникационна среда на национално ниво за достъп от администратори и потребители на пространствени данни;
 • Прилагане на европейските изисквания за оперативна съвместимост и осигуряване на достъп до стандартизирани и хармонизирани пространствени данни и услуги с тях, в рамките на европейската инфраструктура за пространствена информация;
 • Формиране на знания и практически умения на експертния състав на органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват актуализирани бази от пространствени данни за работа на Националния портал за пространствени данни;
 • Популяризиране на инициативата за създаване на НППД и национална инфраструктура за осигуряване на достъп и обмен на пространствена информация като част от електронното управление на национално и европейско ниво.

Планираният бюджет на проекта е 1 157 178,10 лв.

Общият реално усвоен бюджет е 708 851.44 лв. (с ДДС), от които за основните дейности са платени: 554 676 лв. за "Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE) и създаване на видео за популяризиране на Националния портал за пространствени данни, в контекста на прилагането на Директива INSPIRE в България";

57 600 лв. за "Изготвяне на анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави".

Таргет аудитория и стратегия:

Целевите групи, към които е насочен проектът, обхващат:

 • Изпълнители на проекти за електронно управление;
 • Експерти в администрацията на органите на публичната власт;
 • Структури на изпълнителната власт - Администрация на Министерски съвет, Министерства, Държавни агенции, Изпълнителни агенции;
 • Други физически и юридически лица - гражданите и бизнеса;
 • Служители на ДАЕУ с отговорности по ЗДПД.

Целите на проекта се осъществиха с изпълнението на следните основни дейности:

Дейност 1 "Анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави и изготвяне на План за действие за хармонизиране на масивите по изискванията на INSPIRE";
Дейност 2 "Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)";

Дейност 3 "Информация и комуникация".

По първата дейност е направен анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави. В резултат от него са идентифицирани най-подходящите софтуерни и технически решения и начините за тяхното прилагане, идентифицирани са допуснатите грешки и слабости и на тази база са изготвени конкретни препоръки относно:

 • изменения и допълнения в нормативната уредба;
 • технически и функционални изисквания, вкл. за трансформиране и хармонизиране на пространствените данни по изискванията на Директива INSPIRE и постигане на оперативна съвместимост на ведомствените елементи на националната инфраструктура за пространствена информация;
 • информационно-технологични подходи за изграждането на националната инфраструктура за пространствена информация.

Направен е анализ на съществуващата инфраструктура за пространствена информация в структурите - първични администратори на пространствени данни (технически стандарти, формат на данните и метаданните, предлагани услуги и т.н.). Тези първични администратори включват наличните към момента ведомствени портали на Министерството на отбраната (МО), Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Анализирани са съществуващите стандарти, протоколи, формати и практики в областта на изграждане на инфраструктура за пространствена информация и обмена и използването на пространствени данни като:

 • приложения за редактиране на метаданни и услуги за намиране;
 • геосървъри за услуги за разглеждане и изтегляне, софтуери за хармонизация на данните и т.н. в Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и Словакия и приложимостта им в Р България.

На базата на този подробен анализ е изготвен План за действие за хармонизиране на масивите по изискванията на INSPIRE за всички 26 администрации, определени в Пътната карта за подготовка на необходимите данни, метаданни и услуги за тях по изискванията на Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД) и Директивата INSPIRE. Тези администрации имат ангажимент за хармонизиране на своите масиви от пространствени данни по изискванията на Директивата INSPIRE.

Втората дейност обхващаше самата разработка и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE), разделени на 3 отделни етапа:

 • "Проектиране" - изготвяне, съгласуване и приемане на Системен проект, съответстващ на Техническата спецификация;
 • "Разработка" - разработване на софтуерното решение, базирано на софтуери с отворен код, с необходимите доработки за адаптирането им към конкретните изисквания на системата;
 • "Внедряване" - провеждане на тестове в тестова и продукционна среда и внедряване в продукционна среда (ДХЧО).

Третата дейност включваше популяризиране на инициативата за създаване на НППД като основен елемент на националната инфраструктура за пространствена информация, по смисъла на ЗДПД/Директива INSPIRE и като част от електронното управление на национално и европейско ниво. За целта бяха създадени и публикувани две видеа, които може да се видят на портала или на сайта и канала на ДАЕУ: https://youtu.be/OaoiaWQFnv0 и https://youtu.be/sCpfbbpyP5g .

В рамките на проекта са обучени общо 97 човека - 8 администратори на портала (от ДАЕУ) и 89 служители от органите на публичната власт (от 27 администрации), добавя Георги Гладков.

Иновативност и креативност:

Порталът е изграден в две части - "Информационна част" и "Каталог". В информационната част освен търсачка на пространствени данни са създадени различни секции за публикуване на разнообразна информация като новини, събития, документи и други. Създадено е и поле "Доставчици", осигуряващо директен достъп до интернет страниците на администрациите, създаващи и поддържащи набори от пространствени данни. Публикувани са видеа за популяризиране на портала и Директива INSPIRE, които изчерпателно показват възможностите на портала и необходимостта от изграждането му.

В същинската част на Портала - "Каталог", са пространствените данни по съответните теми от приложенията към ЗДПД и директива INSPIRE, описващите ги метаданни и услугите за тях. Създадена е възможност за търсенето им чрез подходящо филтриране, както и за визуализирането и наслагването/комбинирането им върху карта. Порталът притежава много функционалности, като например въвеждане на масиви от пространствени данни, метаданни и услуги за тези данни, тяхното редактиране за поддържането им и последващото им валидиране по съдържание и формат съгласно изискванията на ЕК. За улеснение на администрациите е създадена секция "Обучение", видима само от ангажираните в процеса потребители и съдържаща необходими документи, материали и специално разработени видеа.

Ефективност и резултати:

Към 31.12.2021 г. на Националния портал за пространствени данни са публикувани 211 записа метаданни, включително за 175 масиви от пространствени данни, от които 131 са приоритетни (Фиг. 1). За 97 масиви от пространствени данни функционират услуги за разглеждане и сваляне.

Тези резултати поставят България между страните - членки на ЕС, със средни към добри показатели за прилагането на Директива INSPIRE.

Важно следствие от създаването на НППД е и прекратяване на инициираната от ЕК през 2019 г. наказателна процедура срещу държавата за неприлагане на директивата.

Създаването на НППД е в пряка зависимост от изпълнение на националните отговорности за прилагането на Директива INSPIRE, транспонирана в националното законодателство чрез ЗДПД. В тази връзка обхватът на пространствените данни и услуги, достъпни чрез портала, е ограничен в рамките на 34 тематични области съгл. Приложения I, II и III към директивата, имащи отношение към околната среда или дейностите, които могат да окажат влияние върху околната среда. Този факт обуславя използването му преди всичко за достъп до информация с екологични цели.

Предизвикателства и тяхното преодоляване:

Предизвикателствата при реализиране на проекта са в следните основни направления:

 • Прилагане на общи изисквания за оперативна съвместимост и осигуряване на достъп до стандартизирани и хармонизирани пространствени данни и услуги с тях, при положение, че всяка администрация работи в стандартизационна среда, зависеща само и единствено от собствените и функционални задължения, без да се има предвид евентуален автоматизиран обмен на данни с други системи;
 • В администрациите, които се очаква да публикуват своите данни на портала (идентифицирани 26 броя министерства, агенции и техни подчинени структури), почти няма експерти с образователно-квалификационен ценз в областта на геопространствените данни и в чиито длъжностни характеристики да е включено функционално задължение да работят по прилагане на ЗДПД/Директива INSPIRE;
 • Реализация на планираните дейности в условията на пандемична обстановка.

За преодоляването на разнообразието в съдържанието и формата на пространствените данни, налични за публикуване на НППД и постигане на оперативна съвместимост при обмена на данните, в портала беше вграден инструментариум за описване на пространствените данни с метаданни по единен стандарт - този, регламентиран от Директива INSPIRE. Порталът дава възможност и за валидиране на коректността на метаданните чрез собствен валидатор или чрез използване валидатора на Европейския INSPIRE геопортал. Така се гарантира възможността за обмен на стандартни пространствени данни, както и правилното функциониране на мрежовите услуги.

Изводите на ЕК са, че "като цяло INSPIRE изисква значителни професионални, технически, кадрови и финансови възможности" и че "правилното прилагане на INSPIRE изисква подходящо обучени човешки ресурси, означаващо допълнителен персонал с много специфични технически профили, както и обучение на съществуващия персонал за придобиване на необходимите технически умения". Имайки предвид тези изводи и националните особености особено внимание беше отделено на формиране на знания и практически умения за работа на НППД на експертния състав на органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват актуализирани бази от пространствени данни.

За осигуряване на по-голяма ефективност и практическа полза, за гарантиране на активна и реална ангажираност на обучаемите и недопускане на формализъм, обучението беше проведено индивидуално за всяка администрация. То включваше запознаване и практическо прилагане на правилата за създаване на метаданни за данните, въвеждане на данни, метаданни и услуги на портала, както и процесите при въвеждане, спазвайки съответните правила. Обучаемите създадоха нови записи за метаданни, данни и услуги, които бяха валидирани и незабавно публикувани на портала. Обучителните материали и видеа са публикувани на НППД и могат да се използват многократно за обучение и самообучение.

Пандемичната обстановка остави своя отпечатък върху всички дейности в изпълнение на проекта. Комуникацията с изпълнителите на преките дейности и съгласувателните процеси бяха осъществявани онлайн, без да бъде нарушен нито един срок по предварително уточнения график. При провеждането на обучението онлайн (неприсъствено) отпадна необходимостта от спазване на противоепидемични мерки, поради което в него вместо изискващите се по задание 78 бяха обучени 89 служители от органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават и разпространяват бази от пространствени данни.

Цялостно въздействие и перспектива за развитие

Изграждането и внедряването на Национален портал за пространствени данни е пряко изпълнение на задълженията на ДАЕУ по чл. 12, ал. 4 от ЗДПД и чл. 7к, ал. 2, т. 4 от ЗЕУ за създаване на основния елемент на инфраструктурата за пространствена информация в Р. България. Чрез него се реализира връзката с инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност, съгласно ангажиментите на държавата по Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE).

С изграждането на НППД се очаква да се засили ангажираността на държавните администрации, създаващи и поддържащи набори от пространствени данни в обхвата на темите по ЗДПД/Директива INSPIRE. Тяхно задължение е да осигуряват достъп до тези данни, метаданни и мрежови услуги чрез портала, осъществяващ и връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност. Предоставя се възможност на всички заинтересовани да се запознаят със Закона за достъп до пространствени данни, директивата INSPIRE и да се възползват от предоставяната чрез портала информация и услуги.

"Националният портал за пространствени данни, като първи в национален мащаб, който оперира с пространствени данни, е добър пример за надграждане и създаване на нови платформи, с разширени функционалности за обмен и споделяне на такива данни в много по-широк обхват от теми, в единни стандарти и чрез мрежови услуги, по напълно автоматизиран начин, без намеса на оператори. Сам по себе си той доказва, че това е възможно", коментира Гладков

Имайки предвид динамиката в политиките на ЕС в областта на данните въобще и фактът, че някои теми пространствени данни вече се считат и за отворени данни, както включването на местоположението като една от основните характеристики на различна информация, се очертава перспектива за задълбочаване на интеграцията на НППД с Портала за отворени данни и други информационни системи, опериращи с данни от всякакъв характер, като статистически например.

Отличителни черти на проекта

Националният портал за пространствени данни е първият изцяло завършен проект за информационна система, оперираща с пространствени данни с национално значение. Той е добър пример както за създаване на подобни такива, така и за начина, по който пространствените данни, налични в различни държавни институции могат да бъдат достъпни за всеки един потребител, независимо какъв е и къде се намира. Мрежовите услуги правят възможно тези данни автоматизирано да се търсят, разглеждат и свалят (ако няма ограничение или специален режим) за ползване без да е необходимо каквото и да било формално искане от страна на потребителя и без съответна оторизация от собственика на данните. За сваляне на пространствените данни, за които по нормативна уредба се изисква заплащане на такса, в метаданните е отбелязана съответната процедура.

Въпреки сложността на тематиката при изграждането на интерфейса на информационната част на портала, екипите се постараха да създадат среда, която е приятна, леснодостъпна и интуитивна за използване, споделя Гладков. Цялостното оформление на портала е съобразено както с политиката по Директива INSPIRE на европейско ниво, така и вижданията на ДАЕУ за визия и функционалности. Създадените възможности за публикуване на разнородна информация както за документи, така и за новини и събития в страната ни и на европейско ниво е огромен плюс, даващ възможност на всички заинтересовани да се информират и да вземат участие в организираните събития и инициативи.

Порталът е разработен с възможност за скрити страници, където се публикува информация, насочена към ангажираните институции, както и създаването на нови страници при възникнала необходимост, провеждането на анкети и други. В секция видео са публикувани видеа, насочени към обикновените граждани, които да предоставят необходимата информация за възможностите на НППД и какво представлява Директива INSPIRE. В скрита страница са публикувани специално разработени четири видеа за създаване на метаданни, публикуване, редактиране и валидиране на масиви от пространствени данни, които се ползват от администрациите в изпълнение на задълженията им.

Порталът е разработен с продукти с отворен код, съответни на базовите продукти, на които е разработен и европейския геопортал INSPIRE. Това позволява актуализирането му в съответствие с нововъзникнали стандарти на европейско ниво, без да е необходимо влагане на средства в закупуване на лицензи, т.е. бързо и адекватно обновяване. Версиите на софтуера, използван в портала са по-високи (т.е. по-нови) от версиите на същите в европейския портал.

Освен това проектът е приключен без налагане на санкция от Управляващия орган на ОП "Добро управление", което е още едно доказателство за доброто му изпълнение.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА
Име на проекта
: "Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)"
Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ)
Основни изпълнители:
"Мапекс" АД - на Националния портал за пространствени данни;
"Сиела Норма" и "ЕСРИ България" в консорциум АППД ДЗЗД - на аналитичните и проучвателни дейности.
Дата на стартиране/дата на приключване: 2017 / 2021
Бюджет на проекта: 708 851.44 лв.
Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards
Национален портал за пространствени данни е реализиран през 2021 г. по проект, осъществен с финансовата подкрепа на ОП "Добро управление", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Проектът е насочен към подобряването на инфраструктурата за пространствена информация и процесите, свързани с обмен на пространствени данни, съгласно Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД).

С изграждането и внедряването на Национален портал за пространствени данни (НППД) ДАЕУ изпълнява задължението си за създаване на основния елемент на инфраструктурата за пространствена информация в Р. България като част от общоевропейската. По този начин се поставя стратегическа основа за ефективно изпълнение на задължението за изграждане на стандартна и оперативно съвместима информационно-комуникационна точка за обмен на пространствени данни на национално и европейско ниво.

Най-новото

Digitalk Conference: Изкуствен интелект

Digitalk Conference: Изкуствен интелект

 • 0
 • 180
3.3 млрд. устройства ще търгуват едно с друго до 2030 г.

3.3 млрд. устройства ще търгуват едно с друго до 2030 г.

 • 0
 • 187

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК