Geralt, Pixabay

60% от българските компании определят нивото си на дигитализация като "ниско"

Само 19 на сто от заетите покриват изискваното равнище на дигитална компетентност за заеманата от тях длъжност, открива проучване на БСК

Деница Дженева
1039 прочитания

© Geralt, Pixabay


Близо 60% от предприятията в България се определят на ниско и умерено ниско ниво на дигитализация. Това показват резултатите от проведените анализи и проучвания в рамките на проект "Готови за дигитална трансформация", осъществяван от Българската стопанска камара (БСК), в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Проектът е финансиран със средства от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 и цели повишаване на специфичните дигитални умения на работната сила в 16 икономически дейности/поддейности по КИД 2008.

32 на сто от компаниите смятат, че нивото им на дигитализация е умерено високо, а като "високо" определят равнището си едва 8 процента. Най-слабо застъпена е дигиталната трансформация в организациите от хранително-вкусовата и преработвателната промишленост. С относително високо ниво на дигитализация се определят най-много от предприятията в секторите: производство на ел. съоръжения; производство на основни химични вещества; бои и лакове; производство на хартия и картон; търговия на едро и дребно; хотелиерство и ресторантьорство.

Очаквано сред най-напредналите в процеса на дигитализация са по-големите предприятия и компаниите с чуждестранно участие. Проучването показва още, че дългосрочни стратегии за цифров преход и дигитална трансформация имат около една четвърт (23%) от изследваните предприятия.

Липса на дигитални умения

Едва 19% от участниците в изследването покриват изискваното ниво на дигитална компетентност за заеманата от тях ключова длъжност. Анализът на реално притежаваните дигитални умения показва, че нивата на предлаганите общи и специфични умения са по-ниски от търсените с една или две степени. Разминаването се наблюдава най-вече при общите умения, докато при специфичните разликите са по-малки.

Най-сериозен недостиг на дигитални умения се наблюдава в областите "Грамотност, свързана с информация и данни" (оценяване и управление на данни, информация и дигитално съдържание); "Комуникация и сътрудничество" (взаимодействие и сътрудничество чрез дигитални технологии); "Безопасност" (защита на устройства, защита на лични данни и поверителност); "Решаване на проблеми" (идентифициране на нуждите и технологични решения, идентифициране на пропуски в дигиталната компетентност).

Участниците в проучването показват недостиг на специфични умения се наблюдава при работа с е-таблици и бази от данни; работа със специализиран софтуер и системи; работа с облачни технологии; използване на антивирусни програми; инсталиране на софтуери и драйвери, работа с диагностични системи; приложения и системи за комуникация и решаване на проблеми с отдалечен достъп; задаване на стратегии за дигитализация; проучване на пазарния потенциал чрез дигитални средства; осъществяване на продажби по електронен път и др.

Защо се бави дигитализацията

Факторът, който пречи най-сериозно на навлизането на дигитални технологии в предприятията, е недостатъчните средства за инвестиране в дигитализация (79%). Проблем се оказват още липсата на дългосрочна стратегия (69%), както и квалификацията и уменията на служителите (68%), които са под нужното ниво. Сред бариерите пред бъдещата дигитализация са още недостатъчната зрялост на използваните технологии (61%), психологически бариери у служителите (55%) и налагаща се промяна в бизнес моделите и системите за управление (49%). За 42% от участниците в проучването дигитализацията не е сред актуалните приоритети на компанията, която представляват.

Препятствия пред дигиталната трансформация поставят и някои психологически фактори, открива проучването на БСК. Безпокойство за липса на знания, умения и опит (69%), липса на информация за ползите и ефектите от дигитализацията (61%) и тревожност за способността да отговорят на новите изисквания (61%) са водещите три бариери у служителите при въвеждането на нови дигитални технологии. За 54 на сто от участниците в анкетата бариера е страхът от неизвестното, а 51% се притесняват от необходимостта от полагане на допълнителни усилия. Безпокойство за запазването на работното място е налице у 48% от участниците в проучването, а недоверие към новите технологии изпитват 39%. Близо 38 на сто от анкетираните смятат, че сред психологическите бариери е незаинтересоваността и липсата на мотивация, а според една трета това е стремежът към стабилност и съхраняване на статуквото. Заплаха за личните интереси и репутация виждат 23% от участниците в проучването, а 15 на сто посочват липсата на визия за бъдещото състояние на предприятието.

Какви технологии използват или планират да внедрят предприятията

Преобладаващата част от анкетираните предприятия посочват, че използваните от тях дигитални технологии са сензори за регистриране на информация (77%), системи за планиране на ресурсите в предприятието - ERP (70%) и системи за управление на взаимоотношенията с клиентите - CRM (69%). Сравнително висок е процентът и на използващите мобилни приложения (65%), облачни изчисления (59%) и цифрова свързаност и/или интернет на нещата (51%). 42% от анкетираните декларират, че използват софтуер и системи за киберсигурност, а 36% - киберфизични системи. Роботи в дейността си ползват 15% от анкетираните, а 3D принтирането е сред технологичната осигуреност на едва 7% от компаниите.

Най-голям интерес за предприятията представляват системите за киберсигурност - 45% от анкетираните планират да инвестират в такова оборудване. Цифровата свързаност и/или интернет на нещата, както и киберфизичните системи са част от бъдещите инвестиции на 40% от участниците в проучването. На следващо място по инвестиционен интерес се нареждат облачните изчисления (38%), роботите (37%) и мобилните приложения (30%). Всеки пети планира да инвестира в ERP (21%), ERM (20%) или сензори за регистрация на информация (19%), а 3D принтирането е в сферата на интерес на едва 11% от участниците в проучването.

Изводи и препоръки

Преобладаващата част от предприятията, особено малките и средните предприятия (МСП), не са достатъчно подготвени и изостават в осъществяването на цифровия преход, е основният извод от проучването на БСК. Над 90% от работните места изискват специфични видове цифрови умения. В същото време съществуват значителни пропуски в дигиталните умения на работната сила.

В резултат на пандемията се изостря вече съществуващият недостиг на умения в областта на цифровите технологии и се появяват нови неравенства, тъй като много хора не разполагат с необходимото ниво на дигитални умения или заемат работни места в предприятия, които изостават в цифровизацията. Затова от камарата препоръчват фокусът да се насочи не само към технологиите, а и към хората (управление на промяната и прехода, минимизиране на бариерите, мотивация).

По-конкретно БСК акцентира върху следните стъпки, които е важно да се предприемат, за да се ускори процесът на дигитализация:

  • Нова стратегия за уменията, колективни действия и мобилизиране на институциите, бизнеса, социалните партньори, заинтересованите страни за реализиране на целите и препоръките в Европейската програма за уменията (2020 - 2027). Трябва да се създадат практически механизми за гарантиране правото на хората да развиват своите умения през целия си живот в среда, в която непрекъснатото учене се е превърнало в норма.
  • Подобряване на системите за анализ и прогнозиране за дигиталните уменията и превръщането им в основата на програмите за обучение, квалификация и преквалификация. Прогнозиране на бъдещите тенденции и по-задълбочено планиране и интегриране на дигитализацията в корпоративните стратегии.
  • Задълбочен анализ на бариерите към придобиване на STEM квалификации в младите хора и предприемане на мерки за повишаване привлекателността на професиите и професионалното образование и обучение (ПОО) в тази област.
  • Ориентиране на ПОО и висшето образование към бъдещето. Интегриране на формалното и неформалното образование и обучение. Развиване на гъвкави и адаптивни мрежи от микроквалификации и микрокредити за придобиване и валидиране на дигитални компетентности.
  • Финансова подкрепа и реални стимули за работодателите, особено МСП, за да се осигури системно интензивно фирмено обучение за справяне с недостига на умения в областта на ИКТ.
  • Насърчаване на сътрудничеството, сдружаването и активизирането на частните инвестиции в изграждането на секторни и регионални мрежи, клъстери, центрове за цифрови иновации и развитие на дигитални умения.
  • Насърчаване на сътрудничеството между поколенията на работното място, насърчаване на трансверсалното (свързващото) менторство и "цифровото доброволчество".

Близо 60% от предприятията в България се определят на ниско и умерено ниско ниво на дигитализация. Това показват резултатите от проведените анализи и проучвания в рамките на проект "Готови за дигитална трансформация", осъществяван от Българската стопанска камара (БСК), в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Проектът е финансиран със средства от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 и цели повишаване на специфичните дигитални умения на работната сила в 16 икономически дейности/поддейности по КИД 2008.

32 на сто от компаниите смятат, че нивото им на дигитализация е умерено високо, а като "високо" определят равнището си едва 8 процента. Най-слабо застъпена е дигиталната трансформация в организациите от хранително-вкусовата и преработвателната промишленост. С относително високо ниво на дигитализация се определят най-много от предприятията в секторите: производство на ел. съоръжения; производство на основни химични вещества; бои и лакове; производство на хартия и картон; търговия на едро и дребно; хотелиерство и ресторантьорство.
Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото

Digitalk Conference: Дигитален свят

Digitalk Conference: Дигитален свят

  • 0
  • 250

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК