Специално издание

Digitalk Report | ESG – Environmental, Social, Governance

Август 2022

Digitalk Report | ESG – Environmental, Social, Governance

Август 2022

PDF

PixaBay.com
geralt

Блокчейн за повече прозрачност и устойчивост

Технологията може да се окаже ключова за много ESG инициативи

Александър Главчев
926 прочитания

PixaBay.com

© geralt


Блокчейн технологията е най-известна със своята решаваща роля за взривното развитие на криптовалутите, най-известната от които е биткойн. Често дори споменаването на думата предизвиква асоциации с криптовалути и финансовия сектор, където също виждат нейния потенциал. Паралелно с това обаче възможностите за използване на блокчейн в областта на социалната и екологичната устойчивост разкриват потенциала на технологията да революционизира тази сфера.

Блокчейн представлява репликирана, споделена и синхронизирана база данни, или т.нар. разпределен леджър, който се споделя между възлите на компютърна мрежа. Блокчейн разпределя последователно информацията на групи, блокове, които съдържат набори от информация. Блоковете имат определен капацитет за съхранение и при запълване се затварят и се свързват с предишен вече попълнен подобен блок, образувайки верига от данни, която и дава името на технологията блокчейн (blockchain е съставена от английските думи за блок и верига).

Това структуриране означава, че се създава необратима история на данните, която е достъпна за всички участници в създаването ѝ. Всеки блок получава и точен времеви печат за това кога е добавен във веригата. Прякото следствие от тази структура е, че блокчейнът не просто съдържа в себе си информация за всички предходни транзакции - те буквално са вградени в неговата структура. Модифициране на вече създаден блок означава прекъсване на веригата.

Способността на технологията да проследява и съхранява данни, както и възможността за сигурното им споделяне означава, че тя е уникално позиционирана да трансформира начина, по който се справяме със задаващите се глобални предизвикателства като безопасно разпространение на храна, справедлив достъп до енергия и свръхконсумация на ресурси в индустриите, уверени са авторите на доклад на SettleMint, съставен съвместно с Amazon Web Services.

Въпреки че съществуват редица стратегии и рамки за екологична устойчивост и социална отговорност в различните индустрии, днес навсякъде се говори за ESG (Environmental, Social and Governance - екологично, социално и корпоративно управление). Тази рамка разглежда как една организация може обслужва всички заинтересовани страни - от служителите си до общностите, потребителите и самата планета.

EGS е свързана с Целите за устойчиво развитие, определени от ООН през 2016 г. Повечето от тях целят да създадат положително въздействие върху околната среда, социалната сфера и управлението.

Въпреки че трите стълба на устойчивост се разглеждат отделно за целите на предоставянето на ясна рамка, те в никакъв случай не са изолирани. Екологичните, социалните и управленските теми в рамките на устойчивостта по своята същност са взаимносвързани.

Според анализаторите през следващите 7-10 години все по-често ще ставаме свидетели на финансови санкции срещу компании за неспазване на такива правила, а онези, които не са предприели адекватни мерки или не са в състояние да докажат и съобщят усилията си, ще бъдат наказвани на фондовите пазари. Дори на по-ранен етап инвеститорите ще оценяват рисковете от подобни глоби за компаниите и ще включват всичко това в своите инвестиционни стратегии.

Рамка за устойчиво развитие

ESG предвижда три основни насоки за устойчивост и разбива тези теми на по-подробни показатели за оценка: околна среда, социални теми и корпоративно управление. Такъв холистичен поглед позволява на организациите да насочват и анализират процеси, политики и системи в цялата бизнес среда, за да се подпомага взимането на информирани решения с мисъл за устойчивото развитие.

На Световния икономически форум през 2020 г. в Давос, Швейцария, някои от най-големите компании в света изразиха подкрепата си за разработването на стандартизирани показатели и оповестявания, които да позволят на организациите да съгласуват отчитането на ESG индикаторите с цел прозрачност при проследяването на инициативите за устойчивост.

Различни инструменти като приложно-програмни интерфейси (API) предоставят възможност за наблюдение на корпоративните показатели чрез одитируеми и проверими данни. ESG Enterprise API е пример в тази насока, като този интерфейс позволява на потенциални инвеститори да търсят потенциални рискове в база данни, която съдържа над 40 хил. рейтинга.

Авторите на доклада дават още два примера. Първият е т.нар. Environmental and Social Scores (ES) на Bloomberg. Той позволява на инвеститорите да оценяват и сравняват организации въз основа на ключови показатели за ефективност, включително изменение на климата и здраве и безопасност, обхващащ над 10 хил. компании в световен мащаб.

Вторият е Refinitiv, американско-британски глобален доставчик на данни и инфраструктура за финансовите пазари, поддържащ база данни с ESG резултати. Резултатите се изчисляват въз основа на 450 мерки и се оценяват в зависимост от индустрията и размера за по-точно сравнение.

Подчертава се обаче, че тези инструменти имат своите ограничения и в повечето случаи само проследяват ефективността на по-големите организации. Друго предизвикателство пред отчитането на ESG е, че производителите имат различни стратегии за своите операции, някои са вертикално интегрирани, а други - не. Затова често директното сравняване на резултатите е почти невъзможно.

Според анализаторите горните два проблема могат да бъдат превъзмогнати чрез използване на блокчейн в комбинация с други технологии, влизащи в т.нар. Четвърта индустриална революция. Сред тях са събиране на данни от периферията на мрежите, сигурно съхраняване, споделяне на добри практики и др.

Блокчейн - устойчива основа

Способността на тази технология да съхранява и проследява транзакции има потенциала да бъде полезна в почти всяка индустрия, но проблемите около устойчивостта може би предлагат на блокчейн възможност да изиграе по-особена роля - в полза както на обществото и на планетата.

В началото на всичко това обаче стои разбирането за това къде са предизвикателствата по отношение на устойчивото ползване на ресурси. Традиционните модели за проследяване, споделяне и защита на данни идват със значителни пропуски във възможностите за наблюдаване на усилията за устойчивост, търсене на отговорност у правителства и организации и т.н.

Данни на Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации показват, че приблизително една трета от храната в световен мащаб се унищожава, което се равнява на около 1,3 млрд. тона годишно. На този фон 690 млн. души си лягат гладни всяка вечер. С разрастващи се глобални вериги за доставки лесно навлизащите в тях фалшиви продукти затрудняват идентифицирането на отговорните компании и борбата с измамите.

От наблюдението на вериги за доставки на храни, през данни за потреблението на енергия до интелигентните селскостопански договори блокчейн бързо се превръща във важен инструмент в глобалната борба срещу прекомерното потребление, корупцията и неравенството, подчертават авторите на доклада от SettleMint и Amazon Web Services.

Паралелно с това клиентите и потребителите все по-често обръщат внимание и активно търсят компании с добросъвестно поведение. Фирмите, които не успеят да последват промяната и да реформират традиционните практики, вероятно ще се окажат в неблагоприятно положение, губейки позиции пред конкуренти, чиито продукти, услуги и имидж на марката са по-близки с добросъвестните очаквания на потребителите.

По данни на Nielsen 73% от потребители в световен мащаб споделят, че определено или вероятно биха променили своите потребителски навици, за да намалят въздействието си върху околната среда.

Регулаторните органи също все повече държат бизнесите отговорни за тяхното въздействие върху обществото и околната среда. От организациите все повече ще се очаква да предоставят ясни, точни и прозрачни отчети. На този променящ се регулаторен фон фирмите ще е добре да установят ясни действия и показатели за устойчивост, така че да могат да доказват съответствие с изискванията. Но само това няма да е достатъчно. Също те ще трябва да въвеждат решения за съхраняване на тези данни по начин, позволяващ независим одит и сигурна проверка на показателите. Налице са редица технологии, необходими за постигането на това, и блокчейн е една от тях.

Блокчейн и околната среда

Управлението на проблемите, свързани с околната среда, изисква принос от различни заинтересовани страни, тъй като стоките се предават от ръка на ръка и може да бъде трудно да се поддържа точна картина на техния път, както и да се съпоставят данните, събрани от всички заинтересовани страни. Блокчейн идва с уникални възможности за подпомагане на инициативи за устойчивост чрез повишена отчетност, прозрачност и доверие, предоставяйки основополагащо решение за сложното и скъпоструващо събиране на данни.

Блокчейн компании като Everledger вече са създали инструменти за увеличаване на потребителските и корпоративните знания за произхода на дадена стока. Чрез комбиниране на блокчейн, изкуствен интелект и Интернет на нещата Everledger дигитално рационализира процесите за съответствие и позволява на компаниите да доказват произхода на своите продукти.

Тъй като прозрачността на веригите за доставки става все по-важна за гарантиране на качеството и сигурността на суровините и ефективното използване на природните ресурси, международният доставчик на напитки AB InBev си партнира със SettleMint и Fujitsu за внедряване на блокчейн платформа, която може да осигури пълна прозрачност и проследимост на доставките ечемик - от фермата до потребителя.

Пилотното решение влезе в употреба през януари 2021 г. и свърза ферми за ечемик в Североизточна Франция с производител на малц в Антверпен, Белгия, и пивоварната Stella Artois в Льовен. Чрез тази платформа AB InBev ще започне да обобщава и сравнява данни, за да помогне на фермерите да подобряват добивите си и да намалят своя отпечатък и този на веригата си за доставки върху околната среда.

Друга потенциална сфера е децентрализираното енергопроизводство. Енергийните мрежи от човек към човек (Person-to-Person, P2P) са модел за разпределение на енергия, задвижван от блокчейн, който има потенциала да революционизира начина, по който електричеството се разпределя и консумира. Тези схеми за споделяне на енергия предоставя на доставчиците и потребителите възможността да търгуват с енергия без необходимост от посредници.

P2P моделът предвижда интелигентни измервателни уреди, които са свързани към децентрализирана мрежа, която позволява на потребителите да купуват енергия директно от мрежата. Когато тези интелигентни измервателни уреди са свързани с интелигентни устройства и уреди в дома, те ще могат да работят заедно, за да оптимизират потреблението и да избират източниците на енергия в съответствие с желанията и нагласите на потребителите.

Блокчейн за общо благо

Терминът "социална устойчивост" е нова концепция за мнозина. Въпреки че е неразривно свързана с устойчивостта на околната среда, социалната устойчивост изследва дългосрочните и краткосрочните въздействия на инициативи, предназначени да подкрепят хора и общности. Усилията в тази насока имат за цел да подкрепят свободата на сдружаване, правата на човека, равните възможности, както и индивидуалното здраве и безопасност. Разнообразието, равенството, етичните трудови практики и други попадат в мисията за социална устойчивост, стълб на EGS, който се фокусира върху индивидуалното благосъстояние.

Вниманието на света е насочено към здравната индустрия от началото на пандемията от COVID-19 от март 2020 г. Тази глобална битка срещу вируса доминираше в заглавията през 2020 г. и продължава да е сред важните новини и в момента.

Въпреки че краят на тази глобална битка вероятно вече се вижда на хоризонта, необходимостта от прозрачни, проследими здравни данни, които да могат да се споделят безопасно отвъд граници, е очевидна. Блокчейн технологията може да бъде ключът към събирането и споделянето на глобални прозрения в здравеопазването, които биха могли да смекчат здравни кризи в бъдеще.

Блокчейн може да подпомогне клиничните изпитания, като гарантира, че системите за управление на пациентите са справедливи и прозрачни, както и да гарантира справедливото и навременно разпределение на необходимото оборудване и ваксини. За целта трябва да се проследяват транзакциите във веригата за доставки, а информацията да се предоставя на всички заинтересовани страни с възможност за проверка на данните.

Паралелно с това под нарастващ натиск от страна на правителствата, служителите и обществеността като цяло предприятията увеличават усилията си в посока устойчивост. 90%от компаниите в индекса S&P 500 вече подават доклади за устойчивост според Governance & Accountability Institute.

Въпреки че много организации се впускат в такива проекти с добри намерения, на практика в много от тях, когато нещата стигнат до разпределяне на действителен бюджет, ръководителите започват да се притесняват за крайните си резултати. Това в много отношения е разбираемо и дори очаквано, тъй като проектите за устойчивост винаги трябва да бъдат свързани под някаква форма с дългосрочно създаване на стойност.

Според оценка на Bain & Company спазването на потенциални бъдещи разпоредби за устойчивост може да доведе до загуби за типична компания за потребителски продукти. Докладът обаче отбелязва, че тези оценки често са моделирани на базата на "бъдеще, което изглежда повече или по-малко като настоящето". Реалността е, че изискванията на потребителите и регулаторните изисквания продължават да се изместват към по-устойчиво бъдеще. Изследванията показват все повече доказателства за връзка между успешните усилия в посока ESG и увеличените нива на възвръщаемост.

Трудностите при внедряване на блокчейн

Въпреки че блокчейн може да бъде ключов фактор за проекти и програми за устойчивост, както при всяка голяма стратегическа бизнес иновация прилагането на технология традиционно изисква опит, прецизно планиране и постоянна подкрепа от онези, които притежават покупателната способност.

Самото естество на технологията я прави предизвикателство за успешното внедряване в организациите. Блокчейн протоколите използват различни езици за програмиране, като всеки протокол се нуждае от отделни инструменти за компилиране и мигриране на договорен код. Проблемите със съвместимостта от развиващите се инструменти за разработчици също са неизбежни. Всичко това може да доведе до непредвидени проблеми и да увеличи шанса за провал на проекта.

Липсата на технически умения е може би най-често срещаното препятствие, с което организациите ще се сблъскат, когато става въпрос за ефективно внедряване на блокчейн решения. Както при всяка нововъзникваща технология или тенденция, разработчиците често обещават на клиентите си неща, които може и да не са в състояние да реализират. Недостигът на проверени експерти по блокчейн означава, че част от компаниите ще поемат по път, където крайната дестинация не е гарантирана.

55% от анкетираните от Deloitte висши мениджъри определят блокчейна като един от петте най-големи стратегически приоритета на тяхната организация. Въпрeки това обаче остава широко разпространен и скептицизмът по отношение на възвръщаемостта на инвестициите и надеждността на технологията. Идеята за прозрачни, неизменни записи звучи почти утопично за някои, но може и да е повод за тревога за онези, които контролират финансите. Факт е, че мнозина няма да харесат идеята за споделяне на "неизменни" данни с други организации.

Убеждаването на вземащите решения, които не са свързани с ИТ, в предимствата на блокчейн е едно, но успешното спечелване на тяхната подкрепа за довеждане проекта до успешен край - съвсем друго.

Авторите на доклада от SettleMint вярват, че ключът блокчейн да работи за масите е минимизирането на тежката работа при писането на необходимия код, премахването на натиска от организациите, както и да им се позволи да се съсредоточат върху иновациите.

Блокчейн технологията е най-известна със своята решаваща роля за взривното развитие на криптовалутите, най-известната от които е биткойн. Често дори споменаването на думата предизвиква асоциации с криптовалути и финансовия сектор, където също виждат нейния потенциал. Паралелно с това обаче възможностите за използване на блокчейн в областта на социалната и екологичната устойчивост разкриват потенциала на технологията да революционизира тази сфера.

Блокчейн представлява репликирана, споделена и синхронизирана база данни, или т.нар. разпределен леджър, който се споделя между възлите на компютърна мрежа. Блокчейн разпределя последователно информацията на групи, блокове, които съдържат набори от информация. Блоковете имат определен капацитет за съхранение и при запълване се затварят и се свързват с предишен вече попълнен подобен блок, образувайки верига от данни, която и дава името на технологията блокчейн (blockchain е съставена от английските думи за блок и верига).

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото84% от компаниите - жертва на кибератаки

84% от компаниите - жертва на кибератаки

  • 0
  • 168Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК