Специално издание

Digitalk Report | Системи за проектиране

Юни 2022

Digitalk Report | Системи за проектиране

Юни 2022

PDF

Shutterstock

Кои са новите тенденции при CAD софтуера?

Пазарът на решенията за компютърно проектиране ще достигне 25.6 млрд. долара до 2030 г.

Мария Динкова
2452 прочитания

Shutterstock


Работата на съвременните инженери, архитекти и строителни мениджъри би била невъзможна, ако не разполагат със софтуер за компютърно проектиране (CAD), чрез който да създават дизайни и технически илюстрации. Подобни системи не само повишават продуктивността на експертите, но също така подобряват качеството на продуктите и позволяват точно документиране на целия процес на дизайн. Неслучайно и пазарът за този тип решения се развива с бързи темпове, като през миналата година той достигна размер 11.3 млрд. долара. Същевременно се очаква до 2030 г. да се увеличи до 25.6 млрд. долара, което предполага общ годишен темп на растеж от 7.5% за периода до края десетилетието.

Статията е част от тематичния доклад "Digitalk Report | Системи за проектиране" на Digitalk от 06/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Подобно на други сфери, и при системите за проектиране пандемията от COVID-19 оказа своето влияние върху развитието на пазара, като доведе до частично понижаване на търсенето им в автомобилната индустрия, въздухоплаването и редица други сектори, които традиционно разчитат на тях. През последните две години обаче се наблюдава разрастване на приложението на този тип софтуер в сферата на здравеопазването, включително при денталната медицина. Според повечето проучвания с отслабването на ограничителните мерки пазарът на CAD решения бързо ще се възстанови до предпандемичните нива.

Как се използва?

През годините CAD софтуерът се е превърнал в незаменим помощник при трансфера на диаграми лесно към системите за производство и проектиране. В общи линии с негова помощ могат да се създават 2D и 3D диаграми, които впоследствие да бъдат завъртани и разглеждани от всеки ъгъл, така че нито един детайл и конкретен елемент да не бъде пропуснат. Най-често този тип решения се използва за:

  • Създаване на 2D или 3D детайлни инженерни дизайни на физически компоненти на продукти, които трябва да бъдат произведени.
  • Създаване на концептуални дизайни и продуктови схеми, извършване на динамични и силови анализи на производствените процеси.
  • Подготовка на доклади за влияние върху околната среда и проекти, които след това могат да бъдат използвани за създаване на рендъринг на вътрешния и външния вид при строителството на нови съоръжения.

Като цяло CAD решенията подпомагат разработката, модифицирането и оптимизирането на процеса на проектиране. С по-точни чертежи, с по-лесно споделяне на плановете с клиенти и трети страни, както и с по-сигурно архивиране на минали проекти този тип системи няма да загубят своята популярност и през следващите години. Какво обаче можем да очакваме още от тях и кои ще бъдат новите технологии, които ще подобрят техните възможности?

Новите тенденции

Според проучване на Business Advantagе от общо 19 тенденции през 2022 г. при CAD системите четири са определени като изцяло нови, а именно автоматизация на дизайна, базирано на модели дефиниране (model based definition, MBD), управление на системно ниво (systems level management, SLM) и дигитални близнаци. В същото време сред вече утвърдените и прилагани технологии се нареждат 3D моделирането (използвано от 67% от анкетираните), 2D чертаене (56%), 3D принтиране (33%) и облачно базиран CAD (27%).

Данните показват още, че най-значително увеличение в популярността и значението за бизнеса на годишна база се наблюдава при генеративния дизайн, изкуствения интелект, машинното обучение и виртуалната реалност. От друга страна, според запитаните най-голям потенциал за бъдещ растеж през следващите между 3 и 5 години ще имат технологиите, свързани с добавена реалност (281%), виртуална реалност (267%), дигитални близнаци (217%), изкуствен интелект (172%), машинно обучение (156%), SLM (123%), мобилен достъп до CAD (122%).

В следващите редове ще прочетете за всяка от тези иновации, които могат да променят пазара на решенията за компютърно проектиране и да се превърнат във водеща тенденция при този клас софтуер.

Добавена реалност

Добавената реалност се използва за негеометрични данни, за да допълни изгледа на CAD модел с физическа среда от реални свят. Технологията е с най-ниските нива на използване и важност в момента, като намира приложение основно в индустрията на потребителските продукти. С времето обаче това предстои да се промени, като за анкетираните тя има най-висок бъдещ потенциал за растеж: от 8% сега към 20% през следващите 12 месеца до 30% след 3-5 години - най-вече при по-големите компании. Добавената реалност ще позволи по-бързо и качествено създаване на дизайни, по-добро сътрудничество и комуникация, визуализиране на проектите в реално време, както и подпомагане на обученията в организациите.

Виртуална реалност

Виртуалната реалност представлява компютърно генерирано изживяване, което се случва в симулирана среда. Към момента тя е с ниски нива на приложение в компаниите, използващи CAD софтуер, но се очаква през следващите години нейната употреба да се разшири най-вече сред организациите от среден размер, които работят в транспортния сектор и в сферата на промишлените машини. Сред очакваните ползи от въвеждането на технологията са по-бързото създаване на дизайни, подобреното обучение, както и подпомагането на маркетинга и продажбите.

Дигитални близнаци

Дигиталните близнаци са виртуално представяне на физически обект или процес, което служи като негов цифров аналог в реално време. Технологията определено се оценява от компаниите в момента, макар че засега няма голямо приложение. Според данните от проучването обаче това ще се промени в близките няколко години, тъй като този тип решения ще донесат на компаниите подобрена продуктивност, ускоряване на процесите, предотвратяване на проблеми, автоматизиран контрол по качеството и други. В тази връзка сред най-честите планирани употреби на дигиталните близнаци компаниите посочват: ускоряване на процесите (73%), предиктивна поддръжка (59%), автоматизирано уведомяване за проблеми (56%) и прогнозиране на търсенето (45%).

Управление на системно ниво

Управлението на системно ниво дава възможност за съхраняване и запазване на предположенията и съображенията, използвани за разработката на даден модел. Засега технологията се използва предимно сред големите компании, макар и рядко. Предстои обаче нейната популярност да се увеличи през следващите години, тъй като запазването на идеите, вложени при разработката на един модел, е ключово предимство за всички индустрии, без значение от размера на компанията и района, в който работи. Също така технологията предлага възможност за съхраняване на информацията на едно място, както и запазването на знанието и експертизата, дори когато служителите напускат фирмата.

Базирано на модели дефиниране

Базираното на модели дефиниране позволява продуктовата и производствената информация да бъдат поставени директно върху 3D геометрията на модела. За разлика от досега изброените решения в случая бъдещият ръст е по-скоро умерен. Въпреки това компаниите признават, че технологията има своето значение, особено в транспортния сектор. Очаква се тя да допринесе с подобрена ефективност (83%), намаляване на разходите (63%) и повишаване качеството на продуктите (62%).

Автоматизиране на дизайна

Автоматизирането на дизайна включва използването на инструменти за подобряване на продуктивността като конфигуратори, къстъмизирани скриптове или други решения, които намаляват времето за завършване на един дизайн. Интересното при тези системи е, че те вече се използват широко, а в бъдеще се очаква да имат среден потенциал за растеж. През следващите няколко години използването на къстъмизирани скриптове ще запази лидерската си позиция като най-популярен инструмент (56%), следван от използването на конфигурации (45%) и библиотеки със символи (40%). Предимствата на тази автоматизация ще се усети най-силно при позициите като CAD мениджъри, технически директори, управляващи директори и други експерти, отговорни за подобряването на продуктивността.

Генеративен дизайн

Генеративният дизайн включва използването на софтуер за създаване на оптимални форми за продуктите и сградите на база на проектни параметри. Технологията е сравнително малко използвана в момента, а тази тенденция вероятно ще се запази и в бъдеще. Тя предлага обаче важни предимства за отделни индустрии, например позволява минимизиране на отпадъците и намаляване на материалните разходи при потребителските продукти и другите производствени сектори. Сред другите ползи от генеративния дизайн са оптимизиране на материалите и производствените методи, бързо създаване на алтернативни дизайни, както и намаляване броя на физическите прототипи.

Облачно базиран CAD

Едва ли има какво повече да се каже за предимствата на облака независимо от сектора. Неслучайно и в сферата на проектирането този тип решения отдавна се използват широко, тъй като предлагат по-лесно сътрудничество, съхранение и бекъпи. Анкетираните посочват още като важни ползи високия капацитет за сторидж (51%), лесните софтуерни ъпдейти (50%), по-добрата мащабируемост (50%), контрола над сигурността (49%), мобилността и достъпа отвсякъде (48%), намалените разходи (46%) и контрола над съответствието (44%).

Изкуствен интелект

Подобно на облачните решения, и изкуственият интелект едва ли има нужда от представяне. Умерените нива на приложение на технологията в момента предстои да бъдат разгърнати през следващите между 3 и 5 години, особено при компаниите от среден размер. Предимствата, които изкуственият интелект може да осигури в процеса на проектиране, включват подобрена продуктивност, ускорени процеси, автоматизирано уведомяване за проблеми и превантивна поддръжка.

Машинно обучение

На последно място, макар не и по важност, трябва да споменем използването на машинното обучение при софтуера за проектиране. Това приложение на изкуствения интелект позволява на системите да се обучават автоматично и да подобряват своята работа без директно програмиране. Към момента отново наблюдаваме средно приложение на технологията с много висок бъдещ потенциал за развитие. Основните ползи, които машинното обучение може да предостави, са повишена продуктивност (посочено от 66% от анкетираните), подобрена превантивна поддръжка (56%), по-висока ефективност на оборудването (54%), намалена консумация на материали (49%).

Използването на всички тези решения за подобряване възможностите на CAD софтуера ще донесе значителни предимства на компаниите от различните сектори. Над половината от анкетираните (59%) признават, че са направили промени в своя CAD софтуер през последните 12 месеца, като малко над една трета разкриват, че са увеличили продуктивността си с между 10% и 25%, а други 30% с между 26% и 49%.

Също така участвалите в проучването посочват и кои са били основните предизвикателства пред тях, за да не интегрират нови технологии, които са важни за тях. На първо място се нарежда липсата на достатъчно вътрешна технологична експертиза, посочена като проблем за 26% от запитаните. Също така те изброяват и други трудност, с които са се сблъскали, като: притеснения за сигурността на данните (22%), високите разходи (21%), несъвместимост със съществуващите системи (19%).

Работата на съвременните инженери, архитекти и строителни мениджъри би била невъзможна, ако не разполагат със софтуер за компютърно проектиране (CAD), чрез който да създават дизайни и технически илюстрации. Подобни системи не само повишават продуктивността на експертите, но също така подобряват качеството на продуктите и позволяват точно документиране на целия процес на дизайн. Неслучайно и пазарът за този тип решения се развива с бързи темпове, като през миналата година той достигна размер 11.3 млрд. долара. Същевременно се очаква до 2030 г. да се увеличи до 25.6 млрд. долара, което предполага общ годишен темп на растеж от 7.5% за периода до края десетилетието.

Статията е част от тематичния доклад "Digitalk Report | Системи за проектиране" на Digitalk от 06/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.
Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото
84% от компаниите - жертва на кибератаки

84% от компаниите - жертва на кибератаки

  • 0
  • 170


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК